คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2565

ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด)

ภูมิภาคที่ 2 ภาคกลาง (26 จังหวัด)

ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)

ภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ (14 จังหวัด)

หนังสือด่วนที่สุดที่ กฟก 0100/ว2109 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด)

ภูมิภาคที่ 2 ภาคกลาง (26 จังหวัด)

ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)

ภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ (14 จังหวัด)