สรุปข้อมูลการให้บริการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปข้อมูลรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปข้อมูลทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้เกษตรกร ตั้งแต่ปี 2543 – 2564

ให้บริการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร