สถิติการให้บริการ พ.ศ. 2566

สรุปการขอชะลอบรรเทาทุกข์ แยกตามสถานะหนี้ ( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 )

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สถิติของเกษตรกรสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ยื่นขอรับบริการตามภารกิจต่อสำนักงานเป็นทางการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถิติการให้บริการ ไตรมาส ที่ 1-2 ปี พ.ศ. 2566

ให้บริการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

สรุปข้อมูลทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้เกษตรกร ตั้งแต่ปี 2543 – 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

องค์กร 55,958

สมาชิก  5,707,021 ราย

สรุปข้อมูลการให้บริการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร(หนี้) ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

การขึ้นทะเบียนรวม ทั้งหมด 77 จังหวัด 471,683 ราย 749,365 บัญชี

จำนวนเงินทั้งหมด 113,730,614,593.11 บาท