รู้จักเรา

วิสัยทัศน์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เป็นองค์การเพื่อให้การบริการเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
  3. พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
  4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร