วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุม 6A ชั้น 6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 5/2567 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ เข้าประชุมและทำหน้าที่เลขานุการคณะ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมกำกับการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษากลั่นกรองติดตามการใช้จ่ายเงิน ผลการใช้จ่ายเงิน และการรับเงิน การดำเนินงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ของ กฟก. เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ลูกหนี้องค์กรเกษตรกร ลูกหนี้เกษตรกร หนี้สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คำปรึกษากลั่นกรอง จัดทำรายงานด้านการเงิน งบประมาณ และการเสนอรายงานงบทดลองรายเดือน รายไตรมาส รายปี ต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คำปรึกษาสำนักงานด้านการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของสำนักงาน การกำกับติดตามและให้คำปรึกษาในการสะสางข้อมูลบัญชีตามข้อเสนอแนะของ สตง. และเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ และเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลต่อคณะทำงาน

ทั้งนี้การตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวขึ้นมาก็เพื่อ มุ่งเน้นให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและให้เข้าถึงเกษตรเกษตรกรเพื่อเกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งบประมาณของกองทุน