คำถาม คำตอบ

Q : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งอยู่ที่ใด และมีสาขาจังหวัดอยู่ที่ใด
A : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งอยู่เลขที่ 68/12 อาคารซีอีซี
ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 หากต้องการ
สอบถามที่ตั้งของสำนักงานสาขาใกล้บ้าน ให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
02-1580342

Q : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอะไร
A : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกที่เกิดจากการเป็นหนี้จากธนาคารของรัฐ และให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเกษตร โดยการสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรสมาชิกที่ได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปและเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

Q : สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ใด
A : สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดใกล้บ้าน
โดยสามารถติดต่อสอบถามที่ตั้งของสำนักงานสาขาจังหวัดใกล้บ้านได้ที่เบอร์ 02-1580342

Q : หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกมีอะไรบ้าง
A : ต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง โดยต้องเตรียมหลักฐานที่ต้องนำไปขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารการเป็นหนี้กับธนาคารรัฐ(ถ้ามี) เป็นต้น

Q : จะได้รับหลักทรัพย์ (โฉนด) คืนเมื่อใด
A : เมื่อได้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้เสร็จสิ้นแล้วตามกระบวนการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02- 1580342 ต่อ 6102-6104 (ส่วนบริหารสินทรัพย์) ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาคาร ซีอีซี(CEC)

เลขที่ 68/12 ชั้น 3 – 5 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2158 0342
โทรสาร 0 2158 0328-9

Website : https://www.frdfund.org/

Facebook : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

Youtube : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร