โครงสร้างองค์กร

นายสไกร พิมพ์บึง

นายสไกร พิมพ์บึง

รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ

sakrai.pi@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

นายสไกร พิมพ์บึง

นายสไกร พิมพ์บึง

รองเลขาธิการ

sakrai.pi@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

นายสมยศ ภิราญคำ

นายสมยศ ภิราญคำ

รองเลขาธิการ

somyot.pi@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

นายประยงค์ อัฒจักร

นายประยงค์ อัฒจักร

ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

prayong.a@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 5301

นายมนัส วงษ์จันทร์

นายมนัส วงษ์จันทร์

ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

manat.w@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 8401

นายทศพล วิชัยดิษฐ

นายทศพล วิชัยดิษฐ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

tosaphol.w@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 1101

นายสมศักดิ์ อยู่รอด

นายสมศักดิ์ อยู่รอด

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

somsak.yo@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 2101

นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม

นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

tanawan.b@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 3903

นายรัตนกุล โพธิ

นายรัตนกุล โพธิ

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ratanakul.p@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 3703

นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา

นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 1

prathuang.n@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 1) : 053-112396

นางวรรณี มหานีรานนท์

นางวรรณี มหานีรานนท์

รก.ผอ. สำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 2

wannee.ma@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 2) : 02-1580342 ต่อ 3506

นายวิญญู สะตะ

นายวิญญู สะตะ

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3

winyoo.s@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 3) : 043-262373

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 4

sukit.l@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 4) : 075-346064

นางโสมสุดา โพธิ์อินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

somsuda.ph@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 5301

นายฐานเอก สุระคำแหง

รองผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

thanek.su@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 8401