โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

sakrai.pi@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

โทรสาร : 02-1580257

somyot.pi@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

โทรสาร : 02-1580257

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

โทรสาร : 02-1580257

tosaphol.w@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 5301

โทรสาร : 02-1580320

manat.w@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 8401

โทรสาร : 02-1580317-8

somsak.yo@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 1101

โทรสาร : 02-1580298

winyoo.s@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 2101

โทรสาร : 02-1580321

wannee.ma@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 3903

โทรสาร : 02-1580326-8

prathuang.n@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 3703

โทรสาร : 02-1580268

ratanakul.p@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 1) : 053-112396

โทรสาร : 053-112397

somsuda.ph@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 2) : 02-1580342 ต่อ 3506

โทรสาร : 02-1580341

prayong.a@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 3) : 043-262373

โทรสาร : 043-262373

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่

sukit.l@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 4) : 075-346064

โทรสาร : 075-346065

thanek.su@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 5301

โทรสาร : 02-1580320

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 8401

โทรสาร : 02-1580317-8