โครงสร้างองค์กร

นายสไกร พิมพ์บึง

นายสไกร พิมพ์บึง

รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ

นายสไกร พิมพ์บึง

นายสไกร พิมพ์บึง

รองเลขาธิการ

นายสมยศ ภิราญคำ

นายสมยศ ภิราญคำ

รองเลขาธิการ

นายประยงค์ อัฒจักร

นายประยงค์ อัฒจักร

ผอ. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายมนัส วงษ์จันทร์

นายมนัส วงษ์จันทร์

รก.ผอ. สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

นายทศพล วิชัยดิษฐ

นายทศพล วิชัยดิษฐ

ผอ. สำนักตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ อยู่รอด

นายสมศักดิ์ อยู่รอด

ผอ. สำนักกฎหมาย

นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม

นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม

ผอ. สำนักอำนวยการ

นายรัตนกุล โพธิ

นายรัตนกุล โพธิ

ผอ. สำนักบริหาร

นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา

นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา

ผอ. สำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 1

นางวรรณี มหานีรานนท์

นางวรรณี มหานีรานนท์

รก.ผอ. สำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 2

นายวิญญู สะตะ

นายวิญญู สะตะ

ผอ. สำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่

รก.ผอ. สำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 4