โครงสร้างองค์กร

นายสไกร พิมพ์บึง

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

sakrai.pi@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

โทรสาร : 02-1580257

นายสมยศ ภิราญคำ

รองเลขาธิการ

somyot.pi@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

โทรสาร : 02-1580257

นายสมศักดิ์ อยู่รอต

รักษาการในตำแหน่ง รองเลขาธิการ

somsak.yo@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ส่วนเลขานุการ) : 02-1580342 ต่อ 3201-4

โทรสาร : 02-1580257

นายวิญญู สะตะ

ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

winyoo.s@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 5301

โทรสาร : 02-1580320

นายมนัส วงษ์จันทร์

นายมนัส วงษ์จันทร์

ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

manat.w@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 8401

โทรสาร : 02-1580317-8

นายทศพล วิชัยดิษฐ

นายทศพล วิชัยดิษฐ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

tosaphol.w@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 1101

โทรสาร : 02-1580298

นายสมศักดิ์ อยู่รอด

นายสมศักดิ์ อยู่รอด

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

somsak.yo@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 2101

โทรสาร : 02-1580321

นางวรรณี มหานีรานนท์

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

wannee.ma@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 3903

โทรสาร : 02-1580326-8

นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

prathuang.n@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 3703

โทรสาร : 02-1580268

นายรัตนกุล โพธิ

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 1

ratanakul.p@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 1) : 053-112396

โทรสาร : 053-112397

นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 2

tanawan.b@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 2) : 02-1580342 ต่อ 3506

โทรสาร : 02-1580341

นายประยงค์ อัฒจักร

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3

prayong.a@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 3) : 043-262373

โทรสาร : 043-262373

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 4

sukit.l@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (สนก.ภูมิภาคที่ 4) : 075-346064

โทรสาร : 075-346065

นางโสมสุดา โพธิ์อินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

somsuda.ph@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 5301

โทรสาร : 02-1580320

นายฐานเอก สุระคำแหง

รองผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

thanek.su@frdfund.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เลขานุการสำนัก) : 02-1580342 ต่อ 8401

โทรสาร : 02-1580317-8