โครงสร้างองค์กร

นายจารึก บุญพิมพ์

นายจารึก บุญพิมพ์

ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ โยอินชัย

นายสมศักดิ์ โยอินชัย

รองประธานคนที่ 1

นางนิสา คุ้มกอง

นางนิสา คุ้มกอง

รองประธานคนที่ 2

นายดรณ์ พุมมาลี

นายดรณ์ พุมมาลี

รองประธานคนที่ 3

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง

นายวรัชญ์ เพชรร่วง

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.

กรรมการ

นางสาวชุลีพร น่วมทนง

นางสาวชุลีพร น่วมทนง

ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

กรรมการ

นายสมเกียรติ โอสถสภา

นายสมเกียรติ โอสถสภา

กรรมการ

นายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร

นายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร

กรรมการ

นายนคร ศรีวิพัฒน์

นายนคร ศรีวิพัฒน์

กรรมการ

นายนวคม เสมา

นายนวคม เสมา

กรรมการ

นายถวิล ตรีวรปรัชญ์

นายถวิล ตรีวรปรัชญ์

กรรมการ

นายประสิทธิ์ บัวทอง

นายประสิทธิ์ บัวทอง

กรรมการ

นายสาฝีอี โต๊ะบู

นายสาฝีอี โต๊ะบู

กรรมการ

นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย

นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย

กรรมการ

นายสไกร พิมพ์บึง

นายสไกร พิมพ์บึง

กรรมการและเลขานุการ

นายมนัส วงษ์จันทร์

นายมนัส วงษ์จันทร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ