โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (41 คน)

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง 10 คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน

ภาคราชการ 5 คน

ภาคเอกชน 6 คน

ผู้แทนเกษตรกร 20 คน

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้