โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (41 คน)

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง 10 คน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานกรรมการ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

นายประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ

นายสไกร พิมพ์บึง

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน

ภาคราชการ 5 คน

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม

กรรมการ

นายครรชิต สุขเสถียร

กรรมการ

นายวิเชียร บุตรศรี

กรรมการ

นายสยาม นนท์คำจันทร์

กรรมการ

นายสุจิโรจน์ คงเมือง

กรรมการ

ภาคเอกชน 6 คน

นายนำชัย พรหมมีชัย

กรรมการ

นายภาคภูมิ ปุผมาศ

กรรมการ

นายเวชสิทธิ์ วิริยะภาค

กรรมการ

นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ

กรรมการ

นายสมพาศ นิลพันธ์

กรรมการ

นายสุรัชต์ ธวัชโยธิน

กรรมการ

ผู้แทนเกษตรกร 20 คน

ภาคเหนือ

นายสิทธัญ วงศ์ปั่น

กรรมการ

นายไชยภร แย้มปั้น

กรรมการ

นายนิเทศน์ คำเป็ก

กรรมการ

นายประสิทธิ์ บัวทอง

กรรมการ

นายสมศักดิ์ โยอินชัย

กรรมการ

ภาคกลาง

นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล

กรรมการ

นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย

กรรมการ

นางนิสา คุ้มกอง

กรรมการ

นายกิตติพล ตะพานแก้ว

กรรมการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสำเริง ปานชาติ

กรรมการ

นายปิยะมงคล สิงห์กลาง

กรรมการ

นายประจักษ์ บุญกาพิมพ์

กรรมการ

นายนวคม เสมา

กรรมการ

นายถวิล ตรีวรปรัชญ์

กรรมการ

นายจารึก บุญพิมพ์

กรรมการ

นายกิตติกร เชิดชู

กรรมการ

ภาคใต้

นายสาฝีอี โต๊ะบู

กรรมการ

นางพจมาน สุขอำไพจิตร

กรรมการ

นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ

กรรมการ

นายดรณ์ พุมมาลี

กรรมการ