1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5. แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

8. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

10. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11. มาตรการความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้