1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

6. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

7. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

9. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11. มาตรการความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้