วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสวัสดิ์ ยาวฟุ่น ผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประเภทงบกู้ยืม ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านนาจลอง หมู่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ คู่มือการสนับสนุนโครงการของสำนักงานและข้อปฏิบัติอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ จัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการร่วมกับอนุกรรมการจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำและลงนามสัญญาเงินกู้ยืมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับองค์กร จำนวน 2 องค์กร คือ

 1. กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านนาจลอง
  ชื่อโครงการ ปลูกกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ
  สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 12 คน
  งบประมาณได้รับอนุมัติ 487,500 บาท
  ระยะเวลาการคืนเงิน 5 ปี (ปลอดดอกเบี้ย)
 2. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาจลอง
  ชื่อโครงการ ปลูกกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ
  สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 10 คน
  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 450,000 บาท
  ระยะเวลาการคืนเงิน 5 ปี (ปลอดดอกเบี้ย)