เอกสาร,คู่มือ ด้านการจัดการหนี้

การซื้อหนี้

1.การอนุมัติชำระหนี้แทนธนาคารพาณิชย์ 

2. การอนุมัติหนี้แทนสหกรณ์ 

3. การอนุมัติชำระหนี้ NPA