ด้านการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร

ด้านการชำระหนี้แทนเกษตรกร

ด้านการซื้อทรัพย์ NPA

ด้านบริหารสินทรัพย์

เอกสาร,คู่มือ ด้านการจัดการหนี้

การซื้อหนี้

1.การอนุมัติชำระหนี้แทนธนาคารพาณิชย์ 

2. การอนุมัติหนี้แทนสหกรณ์ 

3. การอนุมัติชำระหนี้ NPA