กฟก. ร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคง โดยสำนักงานกองทุน ติดตามโครงการแก้หนี้ 4 ธนาคารรัฐ และขอใช้งบกลางเพื่อภารกิจช่วยเหลือเกษตรกร การทำงานของ กฟก. ร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ (สหกรณ์)   ออกอากาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564