นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร     เป็นประธานในพิธีมอบเช็คโครงการฟื้นฟูฯ เช็คชำระหนี้ และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดอุบลราชธานี ณ สุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมในครั้งนี้มีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบ 13 โครงการ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  273 ราย 13 กลุ่มองค์กร เป็นเงิน 11,333,000 บาท มอบเช็คชำระหนี้แทน 3 สหกรณ์ เป็นเงิน 30,796,773.23 บาท มอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา 30 ราย

กองทุนฟื้นฟูฯ มีภารกิจสำคัญที่ช่วยเหลือเกษตรกร 2 ด้าน คือ การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มยื่นเสนอแผนและโครงการของบประมาณ เพื่อใช้พัฒนาอาชีพทางการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรสมาชิก ทั้งกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกัน สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีองค์กรเกษตรกร 1,043 องค์กร สมาชิก 223,909 ราย ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้ว 194 โครงการ งบประมาณ 22.18 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติม จำนวน 13 องค์กร 13 โครงการ เป็นเงิน 11.33 ล้านบาท ด้านการจัดการหนี้ ได้รับการชำระหนี้แทน จำนวน 408 ราย จำนวนเงิน 85.20 ล้านบาท รักษาที่ดินให้เกษตรกรได้ถึง 303 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,335 ไร่ และโอนหลักทรัพย์คืนเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วน 87 แปลง เนื้อที่ประมาณ 681 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการชำระหนี้แทน จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 33.40 ล้านบาท ได้รับอนุมัติปิดบัญชี จำนวน 30 ราย

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าส่วน ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามงานและการดำเนินงานตามการแบ่งเขตบูรณาการ และแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด           ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งสำนักงานได้มีแผนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ออกประกาศให้มีการปฏิบัติงานตามแผน work from home ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเกิดผลกระทบและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุด

กฟก.ลพบุรี ประชุมอนุฯ จังหวัดนอกสถานที่ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตร        

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดลพบุรี โดยนางนัทธมน จันทร์ฤกษ์ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 นอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญ และนายกิตติพล ตะพานแก้ว ผู้แทนเกษตรกรภาคกลางจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

สำหรับสถานที่ประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดประชุมจากนายพงษ์ณริณ ใจหาญ นายก อบต.หนองมะค่า และเป็นอนุกรรมการจังหวัดลพบุรี การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และแปลงทำเกษตรของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับกลุ่มองค์กรในพื้นที่ ทั้งนี้ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ มีพื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพเหมาะสมแก่การทำเกษตรด้านพืชและสัตว์  มีกลุ่มเสนอแผนโครงการ จำนวน 2 องค์กร โดยมีการปลูกอโวคาโด พุทราสามรส และมะขามเทศ

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 30 คน เดินทางมายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการหนี้สิน ในการนี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ได้ชี้แจงถึงความเคลื่อนไหวและการดำเนินการของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาทิ หนี้บังคับคดีขายทอดตลาด หนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) การมอบอำนาจให้สำนักงานสาขาจังหวัดดำเนินการ เป็นต้น

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมรับมอบนโยบายและติดตามงานสำนักงานสาขาจังหวัดทั้งด้านฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์  โดยนายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ มอบหมายให้นายสมยศ  ภิราญคำ  รองเลขาธิการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

โดยที่ประชุมได้ชี้แจงแบบเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563  และสำนักจัดการหนี้ฯ ได้ชี้แจงประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้โดยการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร แม้เจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทน โดยเฉพาะหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี และบังคับคดี อันนำไปสู่การขายทอดตลาด ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเกษตรกร จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มินายนที่ผ่านมา , การทบทวนเพื่อขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ,การขอชะลอบังคับคดีขายทอดตลาดเกษตรกรสมาชิก กฟก. จนถึง 31 ธันวาคม 2563 ,คู่มือการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ และการอุทธรณ์กรจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 และการติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกร ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานสาขานำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกรต่อไป

3. ข้อสั่งการในการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจเร่งด่วน วันที่ 30 มีนาคม 2563