วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 30 คน เดินทางมายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการหนี้สิน ในการนี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ได้ชี้แจงถึงความเคลื่อนไหวและการดำเนินการของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาทิ หนี้บังคับคดีขายทอดตลาด หนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) การมอบอำนาจให้สำนักงานสาขาจังหวัดดำเนินการ เป็นต้น

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมรับมอบนโยบายและติดตามงานสำนักงานสาขาจังหวัดทั้งด้านฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์  โดยนายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ มอบหมายให้นายสมยศ  ภิราญคำ  รองเลขาธิการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

โดยที่ประชุมได้ชี้แจงแบบเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563  และสำนักจัดการหนี้ฯ ได้ชี้แจงประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้โดยการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร แม้เจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทน โดยเฉพาะหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี และบังคับคดี อันนำไปสู่การขายทอดตลาด ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเกษตรกร จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มินายนที่ผ่านมา , การทบทวนเพื่อขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ,การขอชะลอบังคับคดีขายทอดตลาดเกษตรกรสมาชิก กฟก. จนถึง 31 ธันวาคม 2563 ,คู่มือการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ และการอุทธรณ์กรจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 และการติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกร ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานสาขานำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกรต่อไป

3. ข้อสั่งการในการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจเร่งด่วน วันที่ 30 มีนาคม 2563