วันที่ 6 มกราคม 2563 ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เข้าพบนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมงานกันช่วยเหลือเกษตรกร ณ ชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 6 มกราคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนายประภาส  แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี  และนางวรรณี มหานีรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดประชุมสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องพลังงานชุมชน Energy For All โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก  นายกษิเดชธนฑัต เสกขุนทด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงาน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน 11 องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกองค์กรเกษตรกรเข้าถึงพลังงานชุมชน เป็นการส่งเสริมศักยภาพองค์กรเกษตรกรด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ลดรายจ่ายในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว “มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563” ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นตัวแทนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เข้าร่วมการงานในครั้งนี้และเข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการอบรมพร้อมด้วยพนักงานทุกสำนักเข้าร่วมรับฟังการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและโทษของผู้ฝ่าฝืน โดยบริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด โดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ กล่าวคือ 1.ผู้เก็บข้อมูลต้องชี้แจงข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม และต้องได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น จึงจะสามารถใช้และเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม ผู้เก็บข้อมูลจะไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นได้ หรือหากนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะผิดกฎหมายทันที 2.ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูล โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยข้อมูลต้องถูกเก็บเป็นความลับ 3.เจ้าของข้อมูลสามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้เก็บข้อมูล และสามารถขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลตามความต้องการของเจ้าของข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

3-2-pr6270

rn

 

rn

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นายประภาส แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนางสาวจารุวรรณ โฉมศรี พนักงานอาวุโส ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินคืนเกษตรกร รายนางวรรณา หมื่นปราบ เป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้คืนโฉนดที่ดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกรได้ช่วยเหลือจัดการหนี้จากสหกรณ์การเกษตรวังน้อง จำกัด เป็นจำนวน 73,356.00 บาท โดยมี หลักทรัพย์ 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 14622 เนื้อที่ 1 งาน

สัญญาจ้างลูกจ้างสำนักงานฯ ฉบับใหม่ (30 กันยายน 2559)

rn

ดาวน์โหลด

rn

rn

5-8-pr4938

rn

rn

rn

“เลขาธิการ กฟก. ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย”

rn

วานนี้ (4 ส.ค. 2559) นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือปัญหาหนี้ของเกษตรกร

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=5227&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]

rn

rn

28-4-pr4804

rn

rn

rn

“เลขา กฟก. ลงพื้นที่รับฟังและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้กับเกษตรกรสมาชิก จ.ชัยนาท”

rn

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการกล่าวเปิดโครงการสร้างความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=5137&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]

rn

rn

3-3-pr4859

rn

rn

rn

“สร้างความเข้าใจ แก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของสหกรณ์ จ.อ่างทอง”

rn

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนสหกรณ์ฯ ในจังหวัดอ่างทอง ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=5139&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]