วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา(ร่าง) ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เป็นประธาน ซึ่งมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร, พิจารณา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์, พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนฝึกอบรม สำนักอำนวยการ จัดอบรมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป (สำนักงานใหญ่) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน ระเบียบวินัย เจตคติที่ดีในการทำงาน และมีการพัฒนาตนในการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส งานจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหนี้ ณ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จำนวน 153 ราย 255 บัญชี เพื่อจัดทำแผนการจัดการหนี้ ลูกหนี้สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนฯ  ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก.ซึ่งได้อนุมัติแผนการจัดการหนี้และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ ปี 2563 จำนวน 1,328 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับสิทธิการจัดการหนี้ ครั้งที่ 1/2563 มีเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด มีรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติรายชื่อแล้ว จำนวน 1 ราย 1 บัญชี รวมมูลหนี้ 412,500 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร

โดยเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์การจัดการหนี้ของ กฟก. ต้องเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้ถูกต้อง ซึ่งหนี้ที่สามารถขึ้นทะเบียนหนี้ได้นั้น ต้องเป็นหนี้ตามระเบียบ ประกาศซึ่งสำนักงานถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะทำงานเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีการคัดเลือกประธานและรองประธาน ซึ่งผลจากการคัดเลือกที่ประชุมมีมติให้นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน และนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล เป็นรองประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีวาระในการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทางการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล  โดยหน้าที่ของคณะทำงานชุดนี้ จะมีการกำหนดมาตรการ แนวทางและเงื่อนไขในการชำระหนี้แทนเกษตรกร การประนอมหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้  โดยจะมีการประสานเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้แทนหรือประนอมหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะทำงานแบบหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศ

กฟก.ยโสธร คืนโฉนดที่ดินสมาชิก เดือนเดียวกว่า 60 ไร่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ได้โอนโฉนดและส่งมอบโฉนดคืนให้กับเกษตรกรสมาชิก ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนกับสหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ซึ่งครบกำหนดสัญญาชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักประกันคืนจำนวน 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่รวม 38 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม ทั้งนี้ สำนักงานสาขาจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรสมาชิก ในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 32 ไร่กว่า นับเป็นความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธรที่ได้ดำเนินการเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิก ภายในเดือนเดียวสามารถคืนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของสมาชิกได้กว่า 60 ไร่

http://tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=781&fbclid=IwAR0tRa6SbP7yojAhi6-BoeHZoXeuM6cHvsjVrTOVEKt_GS2PDmlaSKh49Yo
https://www.nationtv.tv/main/content/378762639/?qj&fbclid=IwAR1tvS3568tFJHXZWYIDn2RTLyfxIDAUMyisJMerYKnUQDCwcRSpVlQnL68

กฟก.กาฬสินธุ์ เดินหน้าเจรจาหนี้สมาชิก จัดคลินิกแก้หนี้วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวสุนิจษา แสนชมภู เจ้าหน้าที่งานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ให้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ฯ การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร และการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้กับเกษตรกรสมาชิก ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 30 คน โดยมีนายประกาย เครือศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางขวัญธิดา ทองภู ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยจากการตรวจสอบข้อมูลหนี้ และเจรจาขอชำระหนี้แทนเกษตรกร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ จำนวน 195 ราย 222 บัญชี เพื่อจัดทำแผนการจัดการหนี้ ลูกหนี้สหกรณ์ ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก.ซึ่งได้อนุมัติแผนการจัดการหนี้และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ ปี 2563 จากผลการเจรจาในครั้งนี้ สหกรณ์ยินยอมให้กองทุนฯ ชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ฯ จำนวน 5 ราย 5 สัญญา ซึ่งสำนักงานจะเร่งจัดทำแผนการจัดการหนี้เสนอคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนฯ ต่อไป

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวาระพิจารณาดังนี้ พิจารณากำหนดสถาบันเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคล (เพิ่มเติม) มติที่ประชุมไม่เห็นชอบกำหนดสถาบันเจ้าหนี้ (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)) เป็นสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถดำเนินการจัดการหนี้สินให้เกษตรกรได้ เนื่องจากบรรษัทดังกล่าว เป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และการประกอบธุรกิจ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถดำเนินการได้ ,พิจารณารายชื่อเกษตรกรเพื่อขออนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกร มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติรายชื่อตามที่เสนอในครั้งนี้จำนวน 23 ราย ซึ่งเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ สำหรับรายชื่อที่ขอชำระหนี้แทนครั้งนี้ซึ่งมีอยู่ 23 รายนั้น เนื่องจากเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอยู่ในชั้นเร่งด่วนคือบังคับคดีขายทอดตลาดและผ่านการตรวจสอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการของกองทุนฟื้นฟูฯ ทุกขั้นตอนแล้ว ,พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ดังกล่าว และจะมีการแต่งตั้งผู้แทนจากกรมบังคับคดีเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลการดำเนินการที่มีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนของการบังคับคดีให้ถูกต้อง,พิจารณาโครงการคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประชุมสัญจร 4 ภาค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอที่จะมีการลงพื้นที่สัญจรในช่วงระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. 2563 ตามแผน ที่กำหนดไว้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีลูกหนี้ธนาคารของรัฐและหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับมอบหมายที่ประชุมเป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะอนุฯดังกล่าว เนื่องจากหมดวาระลงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตามคำสั่งฯ โดยมีวาระพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ และพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 2 (ร่าง) ดังกล่าว เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่จะประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธาน เพื่อให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 (ร่าง) ดังกล่าวเสนอ ครม.ของบประมาณมาดำเนินการต่อ

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ของเกษตรกรสมาชิกตามที่กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เร่งให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขอให้ธนาคารและสถาบันเจ้าหนี้ต่างๆ ชะลอหรือยุติการขายทอดตลาดนั้น ผลการหารือสรุปได้ว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ 4 แห่งของรัฐ ที่เกษตรกรอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร จากนั้นจะดำเนินการเชิญเกษตรกรซึ่งเป็นหนี้เร่งด่วนในชั้นบังคับคดีขายทอดตลาด สถาบันเจ้าหนี้ ตัวแทนจากกรมบังคับคดี และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เป็นต้นไป