วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 ” ต่อยอดปณิธานรากฐานเกษตรอัจฉริยะ “ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุขอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบรรยากาศซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่าง ๆ ภายในงาน

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการชำระหนี้แทน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวิเชียร บุตรศรี เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มีวาระพิจารณากลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้เร่งด่วน กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์ นิติบุคคล ตามแผนงานของคณะทำงาน

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร บันทึกเทปโทรทัศน์การให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT มีคำตอบ ทางช่อง NBT ในประเด็นแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งรายการจะออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2563 ติดตามรับชมทางช่อง NBT ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น

วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) เข้าพบนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประเด็นสถานะความเป็นข้าราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบการสรรหาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ว่า ตามที่ กฟก. ได้หารือกรมการปกครองเพื่อให้ทราบความชัดเจนถึงสถานะความเป็นข้าราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางกรมการปกครองได้มีความเห็นว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครองและอยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของนายอำเภอ มิได้มีสถานะเป็นข้าราชการ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 107/2550 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 มาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และมาตรา 4 (14) แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 โดยได้รับเงินเดือน แต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนตามมาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 29 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนภาคราชการ สามารถแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดได้หรือไม่นั้น เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้วินิจฉัย

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๓ แก่พนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร รวมทั้งกำหนดแผนบูรณาการเพื่อการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

(11 มกราคม 2563) การประชุมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2563 แก่หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการประชุมในวันที่ 2เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร และการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งด้านอื่นๆ ซึ่งสำนักงานสาขาจังหวัดต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อเกษตรกร

วันที่ 9 มกราคม 2563  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้ง ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ รวมทั้งสมาคมธนาคารไทย ตัวแทนธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ รัฐสภาไทย ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดการหนี้สินให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ การชะลอการดำเนินการทางกฎหมายให้กับเกษตรกรสมาชิก,แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ปัญหาหนี้สหกรณ์ เป็นต้น

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ได้มอบกระเช้าแด่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

วันนี้ (8 มกราคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีการพิจารณา(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้,การพิจารณา(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท,การพิจารณา(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ขอความร่วมมือกรมการปกครอง จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าไปเป็นผู้แทนเกษตรกร ต่อมาได้มีการฟ้องร้องศาลปกครองกลาง และเพื่อเป็นข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาคดี จึงให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ใหม่ เฉพาะในเขตของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับกรมการปกครองได้จัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ในส่วนของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ ณ หอประชุมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

        ในการนี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เดินทางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ด้วย