วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการชำระหนี้แทน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายวิเชียร บุตรศรี ประธานคณะทำงานเป็นประธาน มีวาระในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้เร่งด่วน กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคล ซึ่งจากการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องในครั้งนี้ จำนวน 23 ราย ซึ่งเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ โดยที่ประชุมจะนำเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเพื่อพิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนต่อไป

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนวคม เสมา ประธานคณะทำงานเป็นประธานเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ซึ่งได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรไว้ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวาระพิจารณา อาทิ พิจารณารายชื่อเกษตรกรเพื่อขออนุมัติชำระหนี้แทน,พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) กรณีหนี้พิพากษา,พิจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือการอุทธรณ์ทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2563 เป็นต้น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBT เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยบ่ายวันนี้ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 2 รายที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว มารับมอบโฉนดที่ดินคืนจากนายกรัฐมนตรี

10 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูฯ บ้านป้าสายพิณ วงษ์ศิริ บ้านเลขที่ 63 ม.1 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกลุ่มเกษตรกรเกษตรพัฒนาบ้านสวนพริก ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)ปี 2555 เป็นเงินสินเชื่อจำนวน 325,275 บาท ตามโครงการ เช่านา ทำนาอินทรีย์(ข้าวไรช์เบอรี่ และข้าวหอมมะลิ) ปี 2555-2561 ปัจจุบันชำระหนี้ต่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)หมดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีสมาชิกที่ยังดำเนินการโครงการต่อเนื่องอยู่จำนวน 7 ครัวเรือน เช่านาเฉลี่ยรายละ 20 ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มจำนวน 200,000 บาท เป็นตัวอย่างเกษตรกรที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ที่มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือพี่น้องในเครือข่ายได้สมควร มีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อขยายผลต่อไป

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ  โดยมีนายจารึก  บุญพิมพ์ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  และทบทวนการพิจารณาให้เกษตรกรที่ผ่านอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรเพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้อนุมัติ ดังนี้ 1.เกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดการหนี้ได้ก่อนหน้านี้ จำนวน 3,901 บัญชี ให้นำกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรที่กำหนดไว้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 2.ให้หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดร่วมกับคณะอนุกรรมการฯจังหวัด พิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ พร้อมให้ความเห็นและวินิจฉัยเบื้องต้น ภายใน 60 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3.ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณเพื่อการอุทธรณ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

สภาฯ ผ่านร่างกฎหมาย กฟก. ส่งไม้ต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดอีกครั้งก่อนปลดล็อค     แก้ไขปัญหาหนี้บุคคลค้ำประกัน

          หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้รับทราบหลักการแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จากการลงมติ มีผู้เข้าร่วมประชุม 406 คน เห็นด้วย 394 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จำนวน 49 คน  โดยได้ประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ, นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง, นายเอกราช  ช่างเหลา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง, นายอภิชาติ  ศิริสุนทร    รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม, นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่, นายสมบูรณ์  ซารัมย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า, นายพรชัย  อินทร์สุข เลขานุการคณะกรรมาธิการ, นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง, นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง และนายมุข  สุไลมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

นายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้เชิญรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ผู้แทนเกษตรกร ทั้ง 20 คน จาก 4 ภูมิภาค และที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย  จากการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีกรรมาธิการท่านใด  ลงชื่อสงวนขอคำแปรญัตติร่างกฎหมายดังกล่าว จึงคาดว่าจะทำให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ รวดเร็วขึ้น ก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมวิสามัญครั้งที่สองและสามต่อไป

          หากกฎหมายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินกรณีบุคคลค้ำประกัน  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 117,545 ราย ที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้จะได้รับการแก้ไข ที่สำคัญเกษตรกรที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ทุกรายจะต้องติดต่อองค์กรที่ตนสังกัดในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อการสร้างรายได้นำมาชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  หากเกษตรกรรายใดไม่ทำแผนการฟื้นฟูฯ ดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการแก้ปัญหาหนี้แม้จะมีสิทธิ์ก็ตาม

ส่วนเกษตรกรที่ต้องการคำปรึกษาด้านปัญหาหนี้สิน การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร โทร. 0 2158 0342 ตามวันและเวลาราชการ


วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรกร และผู้บริหารสำนักงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

วันนี้ (28 มกราคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการให้การสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกร และแนวทางการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และพิจารณา (ร่าง) แบบเสนอแผนและโครงการขององค์กรเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานเสนอโดยให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศก่อนนำเสนอให้ประธานกรรมการบริหารลงนามประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อไป

วันนี้ (28 มกราคม 2563) สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ… และ พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร


วันที่ 24 มกราคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ร่วมประชุมในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส) และสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน เนื่องจากประธานติดภารกิจ ที่ประชุมเสนอ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขความเดือดร้อนฯ จำนวน 6 คณะ 1.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ 2.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 3.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ 4.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 5.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร 6.คณะอนุกรรมกลั่นกรองวาระการประชุม เสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค