วานนี้ ( 16 มีนาคม 2563 ) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหนี้ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จำนวน 153 ราย 225 บัญชี เพื่อจัดทำแผนการจัดการหนี้ ลูกหนี้สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนฯ  ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก.

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับสิทธิการจัดการหนี้ ครั้งที่ 1/2563 มีเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด มีรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติรายชื่อแล้ว จำนวน 1 ราย 1 บัญชี รวมมูลหนี้ 499,794 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร

โดยเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์การจัดการหนี้ของ กฟก. ต้องเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้ถูกต้อง ซึ่งหนี้ที่สามารถขึ้นทะเบียนหนี้ได้นั้น ต้องเป็นหนี้ในระบบ และกู้เพื่อการเกษตร ที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการเงินกู้ยืม/ปิดโครงการ  ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมผสานบ้านนายอ รหัสองค์กร 4643004835  โดยกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนประเภทเงินกู้ยืมเมื่อปีงบบประมาณ 2558  เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท  เพื่อทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน  ทำสัญญาผ่อนชำระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท/ปี  ซึ่งกลุ่มฯ ชำระเงินกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลา และทำเรื่องขอปิดโครงการ จากผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ปัจจุบันสมาชิกยังทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสานอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำไร่ นา การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี  นายสุรชาติ  วันโนนาม ประธานกลุ่มกล่าวว่า สมาชิกเกษตรกรในกลุ่มมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งบ้าง แต่จากการทำเกษตรผสมผสานมีผลผลิตหลากหลายสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะออมเข้ากลุ่มเพื่อไว้ชำระหนี้กองทุนในแต่ละปี  ปัจจุบันกลุ่มยังมีเงินออมคงเหลือในบัญชีองค์กร กว่า 130,000 บาท

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน มีวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมีการนำเสนอสภาพปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1-4 โดยผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาแต่ละภูมิภาคให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบ

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมหารือคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน กฟก.จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยประสานความร่วมมือกันระหว่าง กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร อนุกรรมการฯจังหวัด กฟก.สาขาจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ปรึกษาสำนักงาน ได้แก่ นายนคร ศรีวิพัฒน์ นายสมเกียรติ โอสถสภา นายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร โดยสำนักกิจการสาขาภูมิภาคทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะทำงานแต่ละภูมิภาค การประชุมในครั้งนี้ได้มีการเลือกประธานคณะทำงานของคณะใหญ่ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน และมีการคัดเลือกประธานคณะทำงานของแต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) นายนิเทศน์ คำเป็ก เป็นประธาน ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) นายกิตติพล ตะพานแก้ว เป็นประธาน ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ เป็นประธาน ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) นางพจมาน สุขอำไพจิตร เป็นประธาน สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานชุดนี้ สำนักกิจการสาขาภูมิภาคแต่ละภูมิภาคจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการติดตามงาน และกำหนดวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการและเป็นระบบ และจะมีการเสนอแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานในแต่ละภูมิภาคต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ พิจารณาต่อไป

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯและพัฒนาเกษตรกร นำคณะผู้บริหาร กฟก. ร่วมประชุมหารือคณะผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. ประกอบด้วย รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และทีมงาน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สมาชิก กฟก. ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธาน กฟก. มีบัญชามอบหมายให้เร่งดำเนินการตามโครงการแก้ไข ปัญหาหนี้เกษตรกร 4 ธนาคารของรัฐ

ประเด็นหารือกับ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย การเจรจาชำระหนี้แทนเกษตรกรตามเงื่อนไขปี 2551 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ค้างจากมติ ครม. 7 เมษายน 2553 จำนวน 3,800 ราย โดยขอขยายกรอบเวลาเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ 302,000 ราย ส่วนกรณีเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบแล้วมีจำนวน 42,344 ราย เงินต้น 7,654.25 ลบ. โดยชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสมาคมธนาคารไทย คือ เงินต้นร้อยละ 50 ดอกเบี้ยค่าปรับตัดทิ้งทุกวงเงิน และกรณีมีหนี้หลายสัญญาและสัญญาใดสัญญาหนึ่งเป็นหนี้ NPL และใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกันให้ชำระหนี้ทุกสัญญาในคราวเดียวกัน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ร่วมกับ กฟก. ไปจัดทำ MOU เพื่อเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาให้กฟก. ชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสหกรณ์ 10 แห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นแนวทางในการชำระหนี้แทนเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนโยบายของรัฐบาล เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 20 ราย 27 สัญญา มูลหนี้ 7,731,049.25 บาท

โดยมี น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุมามาลย์ สายชมภู ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำราญ ศรีหาพล ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดกาฬสินธุ์ และตัวแทนเกษตรกร ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ได้มีการมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิก จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 9 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา โดย น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุมามาลย์ สายชมภู ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำราญ ศรีหาพล ประธานอนุกรรมการฯ และ ดร.เกษม เชตะวัน อนุกรรมการฯ (ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบ

ในการนี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาบรรจุแผนการจัดการหนี้ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนฯ เพิ่มเติม จำนวน 3 สหกรณ์ รวม 13 ราย 18 สัญญา มีมูลหนี้  4,569,216.34 บาท

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย กว่า 50 คน เดินทางมายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการหนี้สิน ในการนี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายมนัส วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร และนางสาวจันทนา สีเหล็ก หัวหน้าส่วนจัดการหนี้ฯ 3 ได้ร่วมกันชี้แจงถึงความเคลื่อนไหวและการดำเนินการของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาทิ หนี้บังคับคดีขายทอดตลาด หนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) การมอบอำนาจดำเนินการให้สำนักงานสาขาจังหวัด เป็นต้น

เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกร ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีการพิจารณารับรองรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ฯ และเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    (ธ.ก.ส.) เร่งรัดดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36,605 ราย ในการนี้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ในฐานะกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 555 ราย 908 บัญชี เกษตรกรได้มาแสดงตัวตนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 181 ราย ในจำนวนนี้มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามระเบียบ กฟก. และมีคุณสมบัติสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ ธ.ก.ส. จำนวน 128 ราย

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จัดประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการผลักดันทางนโยบายและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนายสำเริง  ปานชาติ เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563, ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563   หลังจากนั้นมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้

1. อนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ได้สิทธิการชำระหนี้แทน เป็นหนี้เร่งด่วนและเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ในรอบนี้ จำนวน 55 ราย 78 สัญญา มูลหนี้ 28,055,575.51 บาท โดยให้เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติชำระหนี้แทนร่วมกับองค์กรเกษตรกร ไปจัดทำแผนฟื้นฟูตามระเบียบการฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. การมอบหมายและมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจ่ายเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ์   ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 ล้านบาท  

1) เห็นชอบให้สำนักงานสาขาจังหวัดจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรหรือการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ 

2) เห็นชอบให้ปรับปรุงเนื้อหาในประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 ข้อ 21โดยให้เป็นไปตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 1

3. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักงานปรับปรุงเนื้อหาตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และนำเข้าคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรในคราวประชุมครั้งต่อไป