วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร นายสรรพสิทธิ์ อาษาสร้อย พร้อมทั้งอนุกรรมการฯในพื้นที่ นางหนูเตียน อนุภาพ และนางประภาพร อุทโท ร่วมออกหน่วยให้บริการ “คลินิกหนี้” ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินกับเกษตรกร ทั้งหนี้ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร และการจัดตั้งกลุ่มองค์กร การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2563 โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก กิจกรรมครั้งนี้ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มีปัญหาและพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการวิชาการและแก้ไขปัญหาครบวงจรในคราวเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน มีเกษตรกรเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดงานมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ถูกบังคับคดี ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในการมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทน

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การมอบเช็คเพื่อวางเงินในการชำระหนี้ในวันนี้นับเป็นครั้งแรกและเป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้รับการช่วยเหลือตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการจัดการหนี้ ของ กฟก. โดยในวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิธีกว่า 200 คน และได้รับเกียรติจาก นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเช็คในครั้งนี้ด้วย

สำหรับเกษตรกร ราย นางขำ สดรัมย์ เป็นลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด เป็นหนี้ทั้งสิ้น 477,044.59 บาท มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ซึ่งทางสหกรณ์ไม่ยินยอมให้ กฟก. ชำระหนี้แทน และจะดำเนินคดีบังคับขายทอดตลาดในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นี้ กฟก.จึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศฉบับใหม่ นับว่าทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรพอดี อีกทั้งหลังจากนี้หากมีเกษตรกรเดือดร้อนกรณีเช่นนี้ กฟก. ก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้เช่นกัน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ครั้งที่ 15/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีคณะกรรมการบางส่วน ดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากภูมิลำเนาที่ตั้ง และจังหวัดใกล้เคียงของกรรมการ สำหรับการประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักกฎหมายของสำนักงาน ตรวจสอบถ้อยคำก่อนเสนอประธานบริหารลงนามและประกาศใช้ต่อไป

3. ข้อสั่งการในการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจเร่งด่วน วันที่ 30 มีนาคม 2563

  • โดยนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาโรค COVID 19 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ 22 มีนาคม 63ให้มีการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวโดยให้แต่ละจังหวัด มีการคัดกรองและแยกประชาชนที่เดินทางออกจาก กทม.และปริมณฑลซึ่งเป็น พื้นที่สุ่มเสี่ยงการระบาดของโรค และให้กักบริเวณดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งหลายๆ จังหวัดได้มีการสั่งการปฎิบัติแล้ว จากกรณีดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ทีแต่งตั้งตามกฎหมาย กฟก. ทุกคณะที่มีองค์ประกอบกรรมการ ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการภาครัฐ สนง.กฟก. จึงแจ้งประสานการงดจัดการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ทุกคณะ ซึ่งต้องจัดประชุมที่ สนง.กฟก.สำนักงานใหญ่ ที่มีกำหนดนัดหมาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเป็นกรณีเร่งด่วน โดยแจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดประชุมออกไป 14 วัน หรือตามประกาศมาตรการภาครัฐกำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

22 มีนาคม 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษาสำนักงานด้านบัญชีการเงิน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เป็นประธานการประชุมร่วมกันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามเอกสารให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 เพื่อให้สามารถสรุปปิดบัญชีได้ทันตามปีงบประมาณต่อไป

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้ พิจารณายกเว้นค่าปรับทุกกรณีให้กับเกษตรกรที่ กฟก. ชำระหนี้แทน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติยกเว้นค่าปรับที่เกิดขึ้นตามสัญญา อันมิได้เกิดจากความผิดของเกษตรกร จากกรณีเกษตรกรผิดนัดชำระตามสัญญา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาขอความเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการซื้อทรัพย์ NPA ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนในการจัดการหนี้ NPA ตามที่เสนอ