วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย กว่า 50 คน เดินทางมายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการหนี้สิน ในการนี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายมนัส วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร และนางสาวจันทนา สีเหล็ก หัวหน้าส่วนจัดการหนี้ฯ 3 ได้ร่วมกันชี้แจงถึงความเคลื่อนไหวและการดำเนินการของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาทิ หนี้บังคับคดีขายทอดตลาด หนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) การมอบอำนาจดำเนินการให้สำนักงานสาขาจังหวัด เป็นต้น

เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกร ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีการพิจารณารับรองรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ฯ และเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    (ธ.ก.ส.) เร่งรัดดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36,605 ราย ในการนี้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ในฐานะกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 555 ราย 908 บัญชี เกษตรกรได้มาแสดงตัวตนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 181 ราย ในจำนวนนี้มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามระเบียบ กฟก. และมีคุณสมบัติสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ ธ.ก.ส. จำนวน 128 ราย

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จัดประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการผลักดันทางนโยบายและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนายสำเริง  ปานชาติ เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563, ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563   หลังจากนั้นมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้

1. อนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ได้สิทธิการชำระหนี้แทน เป็นหนี้เร่งด่วนและเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ในรอบนี้ จำนวน 55 ราย 78 สัญญา มูลหนี้ 28,055,575.51 บาท โดยให้เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติชำระหนี้แทนร่วมกับองค์กรเกษตรกร ไปจัดทำแผนฟื้นฟูตามระเบียบการฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. การมอบหมายและมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจ่ายเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ์   ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 ล้านบาท  

1) เห็นชอบให้สำนักงานสาขาจังหวัดจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรหรือการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ 

2) เห็นชอบให้ปรับปรุงเนื้อหาในประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 ข้อ 21โดยให้เป็นไปตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 1

3. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักงานปรับปรุงเนื้อหาตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และนำเข้าคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรในคราวประชุมครั้งต่อไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา(ร่าง) ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เป็นประธาน ซึ่งมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร, พิจารณา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์, พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนฝึกอบรม สำนักอำนวยการ จัดอบรมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป (สำนักงานใหญ่) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน ระเบียบวินัย เจตคติที่ดีในการทำงาน และมีการพัฒนาตนในการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส งานจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหนี้ ณ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จำนวน 153 ราย 255 บัญชี เพื่อจัดทำแผนการจัดการหนี้ ลูกหนี้สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนฯ  ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก.ซึ่งได้อนุมัติแผนการจัดการหนี้และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ ปี 2563 จำนวน 1,328 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับสิทธิการจัดการหนี้ ครั้งที่ 1/2563 มีเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด มีรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติรายชื่อแล้ว จำนวน 1 ราย 1 บัญชี รวมมูลหนี้ 412,500 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร

โดยเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์การจัดการหนี้ของ กฟก. ต้องเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้ถูกต้อง ซึ่งหนี้ที่สามารถขึ้นทะเบียนหนี้ได้นั้น ต้องเป็นหนี้ตามระเบียบ ประกาศซึ่งสำนักงานถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะทำงานเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีการคัดเลือกประธานและรองประธาน ซึ่งผลจากการคัดเลือกที่ประชุมมีมติให้นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน และนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล เป็นรองประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีวาระในการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทางการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล  โดยหน้าที่ของคณะทำงานชุดนี้ จะมีการกำหนดมาตรการ แนวทางและเงื่อนไขในการชำระหนี้แทนเกษตรกร การประนอมหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้  โดยจะมีการประสานเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้แทนหรือประนอมหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะทำงานแบบหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศ

กฟก.ยโสธร คืนโฉนดที่ดินสมาชิก เดือนเดียวกว่า 60 ไร่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ได้โอนโฉนดและส่งมอบโฉนดคืนให้กับเกษตรกรสมาชิก ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนกับสหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ซึ่งครบกำหนดสัญญาชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักประกันคืนจำนวน 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่รวม 38 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม ทั้งนี้ สำนักงานสาขาจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรสมาชิก ในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 32 ไร่กว่า นับเป็นความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธรที่ได้ดำเนินการเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิก ภายในเดือนเดียวสามารถคืนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของสมาชิกได้กว่า 60 ไร่