วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/63 ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง โดยมีนายปรีดา  เจียรไพบูลย์ เป็นประธานในที่ประชุม  มีวาระเพื่อพิจารณาการจัดตั้งองค์กรใหม่และการลาออกจากการเป็นสมาชิก

คณะอนุกรรมการ จ.ลำปาง มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองวาระเพื่อพิจารณาและในการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งนี้คณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านทุกภาคส่วน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนิตยา สิทธิหงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ นายพรมมา มระคบ ผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้แทนมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด กรณีหนี้ผิดนัดชำระ จำนวน 1 ราย มูลหนี้ 248,546.48 บาท และสามารถรักษาที่ดินให้เกษตรกร 1 แปลง เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โดยนายหนูกัน ไชยโศก ประธานกรรมการ และนายชัยพล ลาสิมมา ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด 

วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กฟก. ณ ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรรมาธิการฯ ได้เชิญเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญ เหตุผลและความจำเป็น และความเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง กฟก. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 3 มาตรา โดยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กฟก. ได้ตั้งข้อสังเกตในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กฟก. ฉบับนี้ และนัดหมายให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดพังงา ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายชำนาญ พึ่งถิ่น เป็นประธานอนุกรรรมการฯ นายสมศักดิ์ ไชยโสดา เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ คนที่ 1 และ นายวิษณุ เหล่าธนถาวร เป็นรองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำงานเพื่อเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 9/2563 ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนวคม เสมา  เป็นประธาน นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 15 ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.นี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร  ได้มีการนำเสนอวาระด่วน (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. นำเสนอวาระโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ร่วมชี้แจงที่ประชุม

ในประเด็นขอแก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (พ.ร.บ.) ใน      3 มาตรา โดยที่ประชุมวันนี้มีมติรับหลักการ (ร่าง) ดังกล่าว ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อขอมติ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 221 คน เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว 213 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาจำนวน 29 คน เพื่อแปรญัติติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วันที่​ 20 กรกฎาคม 2563​ ​เวลา 09.00 น. นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืน จำนวน 3 ฉบับ มูลหนี้ทั้งสิ้น 354,037.00 บาท ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 15/2563 โดยมี นายสำเริง ปานชาติ รองประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม  นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลเอกสาร และมอบหมายให้สำนักงานกำหนดกรอบ รวมทั้งข้อดีข้อเสีย เพื่อยกร่างใหม่ในการพิจารณา 2.พิจารณา ตรวจ (ร่าง) สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตามที่สำนักงานเสนอและเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเห็นชอบมอบที่ปรึกษาสำนักงานด้านกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป 3.พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ… โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตามที่เสนอและให้สำนักงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรต่อไป

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนผู้แทนเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ และเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) กว่า 30 คนโดย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ให้การต้อนรับ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ในการพบปะให้กำลังใจ พี่น้องเกษตรกรสมาชิก พร้อมทั้งรับทราบมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ 3 ข้อ นอกจากนี้ได้ให้คำมั่นพร้อมขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

    ในการนี้กลุ่มฯ ได้มอบหนังสือและกระเช้าผลไม้เพื่อให้กำลังใจการทำงานผ่านนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ไปยังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และทีมงาน ในการทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนวคม เสมา เป็นประธาน นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 14 ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 17 ก.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณารายชื่อเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกเพิ่มเติมด้วย