วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในภาคกลาง 26 จังหวัด ประชุม หารือแนวทางการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก กฟก. โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม และนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน? รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ  ร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวนโยบายของประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนฟื้นฟูฯ ผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของเกษตรกรสมาชิก กฟก.ซึ่งมีผลผลิต วัตถุดิบ แต่ยังขาดตลาดในการกระจายสินค้า

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น – 12.00 น คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นางนิสา คุ้มกอง รองประธานกรรมการจัดการหนี้ คนที่ 2 นายนวคม เสมา นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย กรรมการจัดการหนี้ และนายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของ “องค์กรเกษตรกรบ้านทุ่งกะโปง” ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

ทางองค์กรมีการทำกิจกรรมด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน แปรรูปผลผลิต ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ เน้นผักพื้นบ้านที่สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ทุกวัน การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่เป็นแยมสำหรับทานกับขนมปัง และทำน้ำมัลเบอร์รี่บรรจุใส่ขวด เลี้ยงสุกร ปลูกผักกูด มะนาว รวมถึงพืชผักสวนครัวทุกชนิด ทำข้าวเกรียบรสชาติต่าง ๆ จากผลผลิตในสวน และทำหมอน เปล ผ้าเช็ดเท้า จากเศษผ้า เป็นต้น

นายวิชัยณรงค์ สิทธิศุภพงศ์ รองประธานองค์กร เล่าให้ฟังว่า พื้นที่บริเวณที่ทำการเกษตรแปลงนี้ มีเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ได้รับการจัดการหนี้จาก กฟก. ใช้ที่ดินผืนนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระหนี้คืน กฟก. ถ้าไม่ได้รับการจัดการหนี้ที่ดินคงหลุดมือไปแล้ว แต่ตอนนี้ยังคงสร้างรายได้จากอาชีพที่รัก ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ มีรายได้หมุนเวียนให้สมาชิกทุกวัน ต้องขอบคุณ กฟก.ที่เข้ามาช่วยเหลือ สมาชิกทได้ใช้สอยพื้นที่บริเวณนี้ต่างมีความสุข มีรายได้ องค์กรของเรามีสโลแกนว่า “สวนหนึ่งไร่พอ” คือ มีที่ดินอยู่เพียงไร่เดียว ถ้ารู้จักบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ทุกตารางนิ้วก็เพียงพอที่จะสร้างรายได้ให้ครอบครัวแล้ว

ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.- 15.00 น. ได้เข้าหารือกับสหกรณ์การเกษตรองค์ครักษ์ จำกัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่จังหวัดนครนายกมีสมาชิกเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรองค์รักษ์ จำกัด จำนวนประมาณ 115 ราย ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้สัญจร ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) และสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ ภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมและเปิดงาน

วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ เพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัดสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศใช้ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร จำนวน 6 ฉบับ ทำให้เกิดการคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วขึ้นด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้พนักงานในระดับพื้นที่สาขาและอนุกรรมการจังหวัดจำเป็นจะต้องได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญคือได้มีการสะท้อนปัญหาจากระดับพื้นที่ให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันหาทางออกและกำหนดนโยบายการบริหารให้สอดรับกับสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรสมาชิก กฟก. กลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี บ้านหนองแบน ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่  กิจกรรมของทางกลุ่มเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ มีหลากหลายอาชีพ ทั้งการทำสวนลำไย ปลูกผักสวนครัว ทำเกษตรผสมผสาน ทำน้ำพริก เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้มีการรวมตัวทำกิจกรรมกับ กฟก.ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่ม และมีการขยายเครือข่ายภายในอำเภอ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด และหาช่องทางจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ได้รับงบประมาณสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพ ทั้งงบอุดหนุนและงบกู้ยืม รวมถึงมีสมาชิกได้รับการจัดการหนี้แทนจาก กฟก. จนปัจจุบันนี้สมาชิกมีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรภายใต้ที่ได้รับงบประมาณจาก กฟก. และหลุดพ้นภาระหนี้สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และในช่วงบ่าย คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ลูกหนี้สหกรณ์ที่ กฟก.ได้ชำระหนี้แทน

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด กับ กฟก. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมายาวนาน สมาชิกลูกหนี้ของสหกรณ์ได้รับการชำระหนี้แทนจาก กฟก. เป็นรายแรกในประเทศ ปัจจุบันทางสหกรณ์ยังให้ความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาให้สมาชิกด้วยดี กิจการของสหกรณ์มีความก้าวหน้า มั่นคง เพราะมีการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ที่เป็นระบบ โปร่งใส และมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สมาชิกอย่างจริงใจ เป็นธรรม และหากสมาชิกมีปัญหาเรื่องหนี้เร่งด่วนก็ยินดีให้ กฟก. เข้าไปจัดการหนี้ได้ทันที

วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 17/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติ 1.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกเพื่อชำระหนี้แทน จำนวน 46 ราย  2.อนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 7 ราย 3. เห็นชอบ (ร่าง) คำวินิจฉัยของเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

โครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรสมาชิก รวมไปถึงการจัดกระบวนการบริหารสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กฟก. มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน 205 ราย และมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์กว่า 10 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบนโยบายสร้างความเข้าใจแก่ อนุกรรมการฯ จังหวัด เร่งผลักดันงานฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูมิภาคที่ 3) จำนวน 205 ราย 268 แปลง เนื้อที่รวม 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา พร้อมทั้งมอบเช็คเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ 5 สหกรณ์ จำนวน 16 ราย มูลหนี้รวม 10,633,717.66 บาท ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 กฟก.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัด เวทีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วมงาน กว่า 400 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องจากภายหลังที่ กฟก. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กฟก. จังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหนี้ หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ รวมไปถึงขั้นตอน วิธีการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้จัดเวทีสัมมนาไปแล้ว 2 เวทีในภาคใต้ ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ กฟก.ยังได้จัดกิจกรรมมอบคืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ และชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กฟก. เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร จำนวน 205 ราย จาก 17 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรได้หลักประกันคืน 268 แปลง เนื้อที่รวม กว่า 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา และมอบเช็คชำระหนี้ให้กับลูกหนี้สหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จำกัด มีสมาชิกที่ได้รับการชำระหนี้แทนรวม 16 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,633,717.66 บาท

ที่ผ่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 31 กรกฎาคม 2563 กฟก.ได้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งสิ้น 28,659 ราย 29,642 สัญญา จำนวนเงิน 6,340,313,459.78 บาท และช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรให้คงไว้โดยโอนมาเป็นของ กฟก. จำนวน 21,705 แปลง 156,587 ไร่ 2 งาน 41.4 ตารางวา เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา จะได้รับหลักประกันคืน ขณะนี้ กฟก. ได้โอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเรียบร้อยแล้ว 5,132 ราย 7,446 แปลง เนื้อที่ 55,734 ไร่ 3 งาน 35.3 ตารางวา นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลทรัพย์สินของเกษตรกรสมาชิกมีที่ดินทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

วันนี้  (3 สิงหาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 16/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา  1.เห็นชอบอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,994 ราย 2.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ 3.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลตามที่สำนักงานเสนอ