วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 27/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  มีมติ ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ กรณีหนี้เงินต้นเกิน 2.5 ล้าน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน 2. เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการซื้อทรัพย์ NPA ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกร ที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอน     เพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563 และ 3. เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในการนี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการ      ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าร่วมชี้แจงด้วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพังงา นำโดยนางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงาน นางสาวจิราวรรณ สุขเกษม และนายอภิเชษฐ์ บัวเพชร ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พบปะเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรของสำนักงาน สาขาจังหวัดพังงา

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพังงา นำโดยนางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานและนางสาวยุวดี ทุมมาศ ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต” โดยรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม)ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสมชาย รัตนสุภา รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม ซึ่งงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ขายสินค้าระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-21.00 น. ณ บริเวณสนามชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต และทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพังงา ได้รับการประสานจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ให้เกษตรกรกลุ่มองค์กรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพังงา ไปจำหน่ายสินค้าในงานครั้งนี้ด้วย


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ ผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วม ในการประชุมหารือร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ซึ่งในส่วนของ กฟก. ได้มีการชี้แจงภารกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 รวมทั้งการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร นายสมศักดิ์ โยอินชัย รองประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร คนที่ 1 นางนิสา คุ้มกอง รองประธานกรรมการจัดการหนี้ ของเกษตรกร คนที่ 2 นายดรณ์ พุมมาลี รองประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร คนที่ 3 และผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ โดยมีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวการแก้ไขและจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความเร่งด่วนในการจัดการหนี้ของเกษตรกร รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีเนื่องจากประสบปัญหาหนี้สิน และข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบหมายให้ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสมาชิก กฟก. บนเกาะลิบง ต.ลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ตามโครงการนำร่องพื้นที่ประชาชนทุกคนปลอดหนี้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง กฟก. กับพาณิชย์จังหวัด ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี “กองทุนผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ต้องการเชื่อมโยงทั้ง 2 หน่วยงานให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ

ในจังหวัดตรังมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก กฟก. ทั้งหมด 623 องค์กร สมาชิก 67,250 คน ขึ้นทะเบียนหนี้ 1,974 คน 2,948 สัญญา มูลหนี้รวม 919,706,611.54 บาท ชำระหนี้แทนแล้ว 199 คน 200 สัญญา เป็นเงิน 67,213,659.15 บาท รอดำเนินการ 1,781 คน 2,685 สัญญา มูลหนี้รวม 822,358,624.41 บาท พื้นที่บนเกาะลิบงมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประชากรรวมประมาณ 8,000 คน บนเกาะมี 4 หมู่บ้าน เป็นสมาชิก กฟก. 3 หมู่บ้าน รวม 7 องค์กร มีสมาชิกรวม 1,243 คน ขึ้นทะเบียนหนี้ 12 ราย 14 บัญชี มูลหนี้ 5,994,492 บาท อยู่ระหว่างรอดำเนินการชำระหนี้แทน สมาชิกทั้ง 7 กลุ่มประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง และมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลิบง โดยจดทะเบียนประกอบกิจการบ้านพักโฮมสเตย์ สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะ ทำให้มีรายได้เสริมควบคู่ไปกับอาชีพประมงที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของสมาชิกบนเกาะ

ที่ผ่านมา กฟก. ได้เข้าไปสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก โดยการให้งบอุดหนุน ซึ่งเป็นงบประมาณที่นำไปพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ต่อยอดอาชีพให้สมาชิกในชุมชน จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้านเกาะลิบง นำไปจัดทำโครงการความมั่นคงทางอาหารธนาคารปูม้า มีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปูม้าแล้วปล่อยสู่ทะเล ภายหลังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโครงการดังกล่าวไปต่อยอดจนกลายเป็นโครงการต้นแบบของมหาวิทยาลัย อีกโครงการคือ โครงการซื้อเครื่องมือประมง ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ 4 เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมงให้กับสมาชิก ซึ่งขณะนี้ กฟก. ได้มีนโยบายร่วมกับท่ายรองไชยยศ จิรเมธากร ส่งเสริมให้สมาชิกบนเกาะลิบงเป็นหมู่บ้านปลอดหนี้ โดย กฟก. จะให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการหนี้ให้สมาชิกบนเกาะ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการฟื้นฟูอาชีพไปพร้อมกัน

สำหรับการร่วมมือระหว่าง กฟก. กับพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้มีการประสานความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มอบหมายให้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนเกษตรกรด้านการตลาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานของจังหวัดตรังได้มีการกำหนดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการคัดเลือกองค์กรเกษตรกรสมาชิก กฟก. ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิตสินค้า พาณิชย์จังหวัดในฐานะเซลส์แมนจังหวัดจะให้การสนับสนุนและหาช่องทางด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าให้เกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับต่อไป นายสไกรกล่าว

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้งระบบ โดยมี นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ          ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะนี้จัดตั้งเพื่อให้เกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับ กฟก. ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและข้อมูลทะเบียนหนี้ เพื่อนำมากำหนดกลุ่มเป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพ จัดทำ (ร่าง) รายละเอียดและกรอบการดำเนินงานโครงการ/ปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมาย โดยจะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และรายงานต่อเลขาธิการทราบต่อไป

สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณา ปรับปรุง (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ธนาคารของรัฐ