วันที่​ 20 กรกฎาคม 2563​ ​เวลา 09.00 น. นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืน จำนวน 3 ฉบับ มูลหนี้ทั้งสิ้น 354,037.00 บาท ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 15/2563 โดยมี นายสำเริง ปานชาติ รองประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม  นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลเอกสาร และมอบหมายให้สำนักงานกำหนดกรอบ รวมทั้งข้อดีข้อเสีย เพื่อยกร่างใหม่ในการพิจารณา 2.พิจารณา ตรวจ (ร่าง) สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตามที่สำนักงานเสนอและเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเห็นชอบมอบที่ปรึกษาสำนักงานด้านกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป 3.พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ… โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตามที่เสนอและให้สำนักงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรต่อไป

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนผู้แทนเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ และเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) กว่า 30 คนโดย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ให้การต้อนรับ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ในการพบปะให้กำลังใจ พี่น้องเกษตรกรสมาชิก พร้อมทั้งรับทราบมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ 3 ข้อ นอกจากนี้ได้ให้คำมั่นพร้อมขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

    ในการนี้กลุ่มฯ ได้มอบหนังสือและกระเช้าผลไม้เพื่อให้กำลังใจการทำงานผ่านนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ไปยังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และทีมงาน ในการทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนวคม เสมา เป็นประธาน นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 14 ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 17 ก.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณารายชื่อเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกเพิ่มเติมด้วย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร นายสรรพสิทธิ์ อาษาสร้อย พร้อมทั้งอนุกรรมการฯในพื้นที่ นางหนูเตียน อนุภาพ และนางประภาพร อุทโท ร่วมออกหน่วยให้บริการ “คลินิกหนี้” ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินกับเกษตรกร ทั้งหนี้ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร และการจัดตั้งกลุ่มองค์กร การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2563 โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก กิจกรรมครั้งนี้ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มีปัญหาและพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการวิชาการและแก้ไขปัญหาครบวงจรในคราวเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน มีเกษตรกรเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดงานมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ถูกบังคับคดี ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในการมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทน

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การมอบเช็คเพื่อวางเงินในการชำระหนี้ในวันนี้นับเป็นครั้งแรกและเป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้รับการช่วยเหลือตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการจัดการหนี้ ของ กฟก. โดยในวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิธีกว่า 200 คน และได้รับเกียรติจาก นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเช็คในครั้งนี้ด้วย

สำหรับเกษตรกร ราย นางขำ สดรัมย์ เป็นลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด เป็นหนี้ทั้งสิ้น 477,044.59 บาท มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ซึ่งทางสหกรณ์ไม่ยินยอมให้ กฟก. ชำระหนี้แทน และจะดำเนินคดีบังคับขายทอดตลาดในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นี้ กฟก.จึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศฉบับใหม่ นับว่าทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรพอดี อีกทั้งหลังจากนี้หากมีเกษตรกรเดือดร้อนกรณีเช่นนี้ กฟก. ก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้เช่นกัน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ครั้งที่ 15/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีคณะกรรมการบางส่วน ดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากภูมิลำเนาที่ตั้ง และจังหวัดใกล้เคียงของกรรมการ สำหรับการประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักกฎหมายของสำนักงาน ตรวจสอบถ้อยคำก่อนเสนอประธานบริหารลงนามและประกาศใช้ต่อไป

3. ข้อสั่งการในการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจเร่งด่วน วันที่ 30 มีนาคม 2563