rn

rn

26-9-11

rn

rn

rn

“คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาข้อเรียกร้อง ถกนัด 2 หาทางอุ้มหนี้ ธกส.ให้สมาชิก กฟก. ”

rn

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาฯ นำโดย นายโสภณ ดำนุ้ย ที่ปรึกษาคณะทำงาน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม จัดประชุมครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีการโอนย้ายหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=3488&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]

rn

rn

p161

rn

rn

rn

“กฟก.สระบุรีลงพื้นที่แจงแผนการฟื้นฟูฯ ให้สมาชิกองค์กรเกษตรกร”

rn

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระบุรี โดยนายมนตรี ทองปรีชา หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการ พัฒนาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=3456&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]

rn

rn

23-9-1

rn

rn

rn

“เกษตรกรเชียงราย ยื่นหนังสือ เร่ง ธ.ก.ส. และ กฟก.ดำเนินการแก้ไขหนี้สินเกษตรกร”

rn

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ได้มีกลุ่มเกษตรกร ในนามเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=3463&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]

rn

rn

23-9-2

rn

rn

rn

“กฟก.แพร่ โอนหลักทรัพย์รักษาที่ดินให้เกษตรกร”

rn

นายนิธิศ ประเทศรัตน์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างลงพื้นที่โอนหลักทรัพย์ให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการชำระหนี้แทน ที่สำนักงานที่ดิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ ของเกษตรกร จำนวน 3 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 7 แปลง นส.3 ก. 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 99 ตารางวา

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=3465&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]

rn

rn

23-9-9

rn

rn

rn

“กฟก.ระนอง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติประจำปี 2556””

rn

นายจอมภพ บุญธรรม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานได้รับเกียรติจากประมงจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อขยายพันธุ์ให้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชาวจังหวัดระนอง

rn

[readon2 url=”index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=97&id=3468&Itemid=129″]อ่านรายละเอียด[/readon2]