นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กฟก. มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน 205 ราย และมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์กว่า 10 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบนโยบายสร้างความเข้าใจแก่ อนุกรรมการฯ จังหวัด เร่งผลักดันงานฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูมิภาคที่ 3) จำนวน 205 ราย 268 แปลง เนื้อที่รวม 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา พร้อมทั้งมอบเช็คเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ 5 สหกรณ์ จำนวน 16 ราย มูลหนี้รวม 10,633,717.66 บาท ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 กฟก.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัด เวทีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วมงาน กว่า 400 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องจากภายหลังที่ กฟก. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กฟก. จังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหนี้ หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ รวมไปถึงขั้นตอน วิธีการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้จัดเวทีสัมมนาไปแล้ว 2 เวทีในภาคใต้ ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ กฟก.ยังได้จัดกิจกรรมมอบคืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ และชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กฟก. เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร จำนวน 205 ราย จาก 17 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรได้หลักประกันคืน 268 แปลง เนื้อที่รวม กว่า 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา และมอบเช็คชำระหนี้ให้กับลูกหนี้สหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จำกัด มีสมาชิกที่ได้รับการชำระหนี้แทนรวม 16 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,633,717.66 บาท

ที่ผ่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 31 กรกฎาคม 2563 กฟก.ได้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งสิ้น 28,659 ราย 29,642 สัญญา จำนวนเงิน 6,340,313,459.78 บาท และช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรให้คงไว้โดยโอนมาเป็นของ กฟก. จำนวน 21,705 แปลง 156,587 ไร่ 2 งาน 41.4 ตารางวา เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา จะได้รับหลักประกันคืน ขณะนี้ กฟก. ได้โอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเรียบร้อยแล้ว 5,132 ราย 7,446 แปลง เนื้อที่ 55,734 ไร่ 3 งาน 35.3 ตารางวา นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลทรัพย์สินของเกษตรกรสมาชิกมีที่ดินทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

วันนี้  (3 สิงหาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 16/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา  1.เห็นชอบอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,994 ราย 2.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ 3.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลตามที่สำนักงานเสนอ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/63 ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง โดยมีนายปรีดา  เจียรไพบูลย์ เป็นประธานในที่ประชุม  มีวาระเพื่อพิจารณาการจัดตั้งองค์กรใหม่และการลาออกจากการเป็นสมาชิก

คณะอนุกรรมการ จ.ลำปาง มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองวาระเพื่อพิจารณาและในการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งนี้คณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านทุกภาคส่วน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนิตยา สิทธิหงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ นายพรมมา มระคบ ผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้แทนมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด กรณีหนี้ผิดนัดชำระ จำนวน 1 ราย มูลหนี้ 248,546.48 บาท และสามารถรักษาที่ดินให้เกษตรกร 1 แปลง เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โดยนายหนูกัน ไชยโศก ประธานกรรมการ และนายชัยพล ลาสิมมา ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด 

วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กฟก. ณ ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรรมาธิการฯ ได้เชิญเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญ เหตุผลและความจำเป็น และความเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง กฟก. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 3 มาตรา โดยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กฟก. ได้ตั้งข้อสังเกตในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กฟก. ฉบับนี้ และนัดหมายให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดพังงา ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายชำนาญ พึ่งถิ่น เป็นประธานอนุกรรรมการฯ นายสมศักดิ์ ไชยโสดา เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ คนที่ 1 และ นายวิษณุ เหล่าธนถาวร เป็นรองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำงานเพื่อเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 9/2563 ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนวคม เสมา  เป็นประธาน นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 15 ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.นี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร  ได้มีการนำเสนอวาระด่วน (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. นำเสนอวาระโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ร่วมชี้แจงที่ประชุม

ในประเด็นขอแก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (พ.ร.บ.) ใน      3 มาตรา โดยที่ประชุมวันนี้มีมติรับหลักการ (ร่าง) ดังกล่าว ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อขอมติ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 221 คน เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว 213 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาจำนวน 29 คน เพื่อแปรญัติติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป