นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองประธานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ปลัดกระทรวงการคลังกรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์กรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรรมการคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กรรมการคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

1.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563

7. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2563

_Page_26

1. ผู้แทนเกษตรกร                                 ประกอบด้วย

1.1 นายประมวล  หาญชัยภูมิ

1.2 นายยิเทศน์ คำเป้ก

1.3 นายสำคัญ วรรณบวร

1.4 นายอำนาจ  มอญพันธุ์

1.5 นายวรเชษฐ  เชิดชู

1.6 นายบดินทร์เดชา  ชูคล้าย

1.7 นายนิยม มุลเมืองแสน

1.8 นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ

1.9 นายละม้าย  เสนขวัญแก้ว

2. ผุ้ทรงคุณวุฒิในคระกรรมการ                ประกอบด้วย

2.1 นายอาเดล  ภูยุทธานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์

2.2 นายชูชาติ  วิวัฒน์เดชากุล

ผู้ทรงคุฯวุฒิสาขาบริหารการเงินหรือการธนาคาร

2.3 นางกิมอัง  พงษ์นารายณ์

ผุ้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์

_Page_1

1. นายยิ่งยศ  อุดรพิมพ์                                         ประธานกรรมการ

ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ

2. นายทรงยศ โรจนวีระ                                         รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์

3. นายสุนทร  รักษรงค์                                          รองประธานกรรมการ คนที่ 2

กรรมการในคณะกรรมการ

4. นายสำเริง  ปานชาติ                                          กรรมการ

ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ

5.นายทวิช  ภารัตนวงศ์                                         กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร

6. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก                              กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์

7. เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร     กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สำนักตรวจสอบ
สำนักกฏหมาย
   01. ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่
   02. ส่วนตรวจสอบองค์กรเกษตรกร
   01. ส่วนนิติกรรมและสัญญา
02. ส่วนสอบสวนและคดี
สำนักบริหาร
สำนักอำนวยการ
   01. ส่วนเลขานุการ
   02. ส่วนประชาสัมพันธ์
   03. ส่วนนโยบายและแผน
   04. ส่วนบัญชีและการเงิน
   01. ส่วนบริการกลาง
   02. ส่วนทรัพยากรบุคคล
   03. ส่วนฝึกอบรม
04. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
   01. ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร1
   02. ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร2
   03. ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร3
   04. ส่วนปรับโครงสร้างหนี้ของ
เกษตรกร
   05. ส่วนบริหารสินทรัพย์
   01. ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ ภูมิภาคที่ 1
   02. ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ ภูมิภาคที่ 2
   03. ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ ภูมิภาคที่ 3
   04. ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ ภูมิภาคที่ 4
สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1
สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2
สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3
สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4
สำนักงานสาขาจังหวัดภูมิภาคที่ 1
(ภาคเหนือ)
สำนักงานสาขาจังหวัดภูมิภาคที่ 2
(ภาคกลาง)
   01. เชียงใหม่
   02. เชียงราย
   03. นครสวรรค์
   04. สุโขทัย
   05. ลำปาง
   06. แม่ฮ่องสอน
   07. พะเยา
   08. เพชรบูรณ์
   09. พิษณุโลก
   10. อุทัยธานี
   11. อุตรดิตถ์
   12. น่าน
   13. แพร่
   14. ตาก
   15. พิจิตร
   16. ลำพูน
   17. กำแพงเพชร
   01. พระนครศรีอยุธยา
   02. สุพรรณบุรี
   03. ราชบุรี
   04. ลพบุรี
   05. สระบุรี
   06. นครนายก
   07. ปราจีนบุรี
   08. สระแก้ว
   09. สิงห์บุรี
   10. อ่างทอง
   11. นนทบุรี
   12. ปทุมธานี
   13. ชัยนาท
   14. นครปฐม
   15. สมุทรสาคร
   16. สมุทรสงคราม
   17. กาญจนบุรี
   18. เพชรบุรี
   19. ประจวบคีรีขันธ์
   20. ตราด
   21. ระยอง
   22. ชลบุรี
   23. สมุทรปราการ
   24. ฉะเชิงเทรา
   25. จันทบุรี
สำนักงานสาขาจังหวัดภูมิภาคที่ 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักงานสาขาจังหวัดภูมิภาคที่ 4
(ภาคใต้)
   01. อุบลราชธานี
   02. มหาสารคาม
   03. ศรีสะเกษ
   04. บุรีรัมย์
   05. อุดรธานี
   06. หนองคาย
   07. กาฬสินธุ์
   08. มุกดาหาร
   09. ขอนแก่น
   10. นครราชสีมา
   11. ชัยภูมิ
   12. สุรินทร์
   13. ร้อยเอ็ด
   14. ยโสธร
   15. หนองบัวลำภู
   16. เลย
   17. สกลนคร
   18. นครพนม
   19. อำนาจเจริญ
   01. นครศรีธรรมราช
   02. สุราษฎร์ธานี
   03. ปัตตานี
   04. สงขลา
   05. ชุมพร
   06. พัทลุง
   07. ตรัง
   08. สตูล
   09. กระบี่
   10. ระนอง
   11. พังงา
   12. ภูเก็ต
   13. ยะลา
   14. นราธิวาส