1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน กฟก.

2. ขั้นตอนปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563