ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2565

แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563-2567

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562