3. ข้อสั่งการในการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจเร่งด่วน วันที่ 30 มีนาคม 2563

  • โดยนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาโรค COVID 19 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ 22 มีนาคม 63ให้มีการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวโดยให้แต่ละจังหวัด มีการคัดกรองและแยกประชาชนที่เดินทางออกจาก กทม.และปริมณฑลซึ่งเป็น พื้นที่สุ่มเสี่ยงการระบาดของโรค และให้กักบริเวณดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งหลายๆ จังหวัดได้มีการสั่งการปฎิบัติแล้ว จากกรณีดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ทีแต่งตั้งตามกฎหมาย กฟก. ทุกคณะที่มีองค์ประกอบกรรมการ ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการภาครัฐ สนง.กฟก. จึงแจ้งประสานการงดจัดการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ทุกคณะ ซึ่งต้องจัดประชุมที่ สนง.กฟก.สำนักงานใหญ่ ที่มีกำหนดนัดหมาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเป็นกรณีเร่งด่วน โดยแจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดประชุมออกไป 14 วัน หรือตามประกาศมาตรการภาครัฐกำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

22 มีนาคม 2563

วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน

11-12-prf2202
11-12-prf2203
11-12-prf2204
11-12-prf2205
11-12-prf2206
11-12-prf2207
11-12-prf2208

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 4/2562 โดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

6-12-prf2194
6-12-prf2195
6-12-prf2196
6-12-prf2197
6-12-prf2198
6-12-prf2199
6-12-prf2200
6-12-prf2201

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมหารือคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

6-12-prf2188
6-12-prf2190
6-12-prf2189
6-12-prf2191
6-12-prf2193
6-12-prf2192

วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2-12-prf2175
2-12-prf2176
2-12-prf2177
2-12-prf2178
2-12-prf2179

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางนิตยา สิทธิหงษ์ รองประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงให้ขวัญกำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ กฟก. ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์

2-12-prf2172
2-12-prf2174
2-12-prf2173

วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวาระพิจารณา ดังนี้ 1.พิจารณาทบทวนมติ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ 2.พิจารณาแนวทางการจัดการหนี้ทั้งระบบทุกราย ทุกบัญชี ตามข้อเสนอของ นายนคร ศรีวิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์ ในคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 3.ขอความร่วมมือสถาบันเจ้าหนี้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับเกษตรกรสมาชิก กฟก. 4.การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินกับสมาคมธนาคารไทย

27-11-prf2153
27-11-prf2154
27-11-prf2155
27-11-prf2156
27-11-prf2157
27-11-prf2158
27-11-prf2159

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

25-11-prf2148
25-11-prf2149
25-11-prf2150
25-11-prf2151
25-11-prf2152

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายจารึก บุญกาพิมพ์ เป็นประธาน  มีวาระพิจารณาอาทิ การกำหนดสถาบันเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคล (เพิ่มเติม) การจัดการหนี้กรณีเกษตรกรสมาชิกถูกเจ้าหนี้ขายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน (NPA) แนวทางการขอเงินทดรองจ่ายเงินชดเชย กรณีการชำระหนี้แทนลูกหนี้สหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกฯ ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ และเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกฯ กรณีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท

โดยนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

22-11-prf2137
22-11-prf2138
22-11-prf2139
22-11-prf2140
22-11-prf2141