บอร์ดหนี้ฯ อนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกร 45 ราย มูลหนี้กว่า 48 ล้านบาทวันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 11/2566 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาดังนี้1.อนุมัติรายชื่อเกษตรกรเพื่ออนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) จำนวน 33 ราย มูลหนี้รวม 21,187,416.32 บาท2.อนุมัติรายชื่อเกษตรกรเพื่ออนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล จำนวน 12 ราย มูลหนี้รวม 27,352,452.88 บาท3.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPA เพิ่มเติม จำนวน 3 ราย จำนวนทรัพย์สิน 3 แปลง ราคาซื้อขายทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1,900,000 บาท โดยมอบให้สำนักงานเสนอ คกก.กฟก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่ออนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55 4.อนุมัติให้จัดการหนี้ด้วยการซื้อทรัพย์ NPA และชำระหนี้ NPL คงเหลือของเกษตรกรจำนวน 1 ราย เป็นเงิน 460,194.22 บาท5. เห็นชอบให้ผ่านอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 14 สำนวน