ตัวอย่าง การนำข้อมูลการ์ดลูกหนี้มาลงรายละเอียดในบันทึกต่อท้ายสัญญา