“กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1-2 เมตร” ร่วมกันสู้ภัยโควิดด้วยกัน

1. ข้อสั่งการ/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กฟก.

2. ติดตามสถานการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ ต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง