วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนผู้แทนเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ และเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) กว่า 30 คนโดย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ให้การต้อนรับ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ในการพบปะให้กำลังใจ พี่น้องเกษตรกรสมาชิก พร้อมทั้งรับทราบมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ 3 ข้อ นอกจากนี้ได้ให้คำมั่นพร้อมขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

    ในการนี้กลุ่มฯ ได้มอบหนังสือและกระเช้าผลไม้เพื่อให้กำลังใจการทำงานผ่านนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ไปยังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และทีมงาน ในการทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนวคม เสมา เป็นประธาน นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 14 ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 17 ก.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณารายชื่อเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกเพิ่มเติมด้วย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร นายสรรพสิทธิ์ อาษาสร้อย พร้อมทั้งอนุกรรมการฯในพื้นที่ นางหนูเตียน อนุภาพ และนางประภาพร อุทโท ร่วมออกหน่วยให้บริการ “คลินิกหนี้” ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินกับเกษตรกร ทั้งหนี้ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร และการจัดตั้งกลุ่มองค์กร การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2563 โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก กิจกรรมครั้งนี้ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มีปัญหาและพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการวิชาการและแก้ไขปัญหาครบวงจรในคราวเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน มีเกษตรกรเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 14/2563 โดยมี นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงาน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา  1. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการโดยให้สำนักกฎหมาย นำข้อคิดเห็นคณะทำงานเทียบเคียงกัน 2 ระเบียบ (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดี เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2563) และให้นำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 2.พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีบุคคลค้ำประกัน โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานปรับปรุง (ร่างประกาศ) ตามความเห็นของคณะทำงาน และนำมาเสนอที่ประชุมคราวต่อไป

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 9/2563 โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากภูมิลำเนาที่ตั้งหรือพื้นที่ใกล้เคียงของกรรมการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน การชำระหนี้ และการเช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานปรับแก้ข้อความตามที่คณะทำงานให้มีความเห็น และส่งให้ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส คณะทำงานฯ ได้ตรวจทานก่อนเสนอลงนามตามขั้นตอน

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากภูมิลำเนาที่ตั้งหรือพื้นที่ใกล้เคียงของกรรมการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์จัดการหนี้ของเกษตรกร ตามที่สำนักงานนำเสนอและคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ซึ่งร่างดังกล่าวจะได้นำเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ พิจารณาเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานนำจ่ายเช็คชำระหนี้แทนฯ ให้กับสหกรณ์การเกษตร อ.มหาชนะชัย         จ.ยโสธร 3 ราย จำนวนเงิน 1,323.077.80 บาท ซึ่งเป็นการรักษาที่ดินให้เกษตรกร เป็นเนื้อที่ 10 แปลง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ครั้งที่ 15/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีคณะกรรมการบางส่วน ดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากภูมิลำเนาที่ตั้ง และจังหวัดใกล้เคียงของกรรมการ สำหรับการประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักกฎหมายของสำนักงาน ตรวจสอบถ้อยคำก่อนเสนอประธานบริหารลงนามและประกาศใช้ต่อไป

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปัตตานี  โดยนางสาวอิศราภรณ์ กาฬสุวรรณ พนักงานอาวุโสรักษาการหัวหน้าสำนักงาน ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันคืนแก่เกษตรกรสมาชิก ที่ได้ชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 22.3 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี