วันที่ 21 มกราคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีการพิจารณาวาระ ดังนี้ พิจารณาแนวทางการขอเงินทดรองจ่ายเงินชดเชย กรณีการชำระหนี้แทนลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนิติบุคคล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แนวทางดังกล่าวก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป แนวทางการจัดการหนี้ กรณีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ให้กับเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเพดานในการชำระหนี้แทน จากเดิมรายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ขยายเป็นไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท โดยให้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเห็นชอบต่อไป สำหรับหนี้ที่เกิน 5 ล้านบาท คณะกรรมการจัดการหนี้จะมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไปตามกระบวนการ และขั้นตอนการอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรเพื่อจัดการหนี้ตามมาตรา 37/9 (ข้อมูลทะเบียนหนี้ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2562) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายชื่อทะเบียนหนี้เกษตรกร จำนวน 14,066 ราย ซี่งได้ผ่านการอนุมัติและเห็นชอบรายชื่อโดยคณะอนุกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯให้ความเห็นชอบรายชื่อให้จัดการหนี้ได้

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวาระพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้สำนักงานสรุปปัญหาคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนหนี้กรณีวัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเตรียมเข้าหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และสหกรณ์

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการชำระหนี้แทน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวิเชียร บุตรศรี เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มีวาระพิจารณากลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้เร่งด่วน กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์ นิติบุคคล ตามแผนงานของคณะทำงาน

วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) เข้าพบนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วานนี้ (15 มกราคม 2563 ) เวลาประมาณ 16.45 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1  เรื่องด่วน เรื่องที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสนใน กรุงเทพมหานคร  มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณา นำเสนอโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 

ในประเด็นขอให้แก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (พ.ร.บ.) ใน 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 16 การดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร เพิ่มจาก 2 ปี เป็น 4 ปี , มาตรา 23 ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขาจังหวัด ซึ่งตามที่กำหนดไว้เดิมใน พ.ร.บ.ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงปรับเป็นให้สามารถจัดหาที่ตั้งของสำนักงานได้ตามความจำเป็นมากขึ้น , และมาตรา 37/9 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้บุคคลค้ำประกัน โดยให้กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถซื้อหนี้บุคคลค้ำประกันไปบริหารได้ด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการผ่านร่างดังกล่าว ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อขอมติ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 406 คน เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว 394 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง      งดออกเสียง 12 เสียง ซึ่งภายหลังจากมีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

Description: C:\Users\raphattorn.ch\Desktop\New folder (3)\IMG_0022.JPG

ในการนี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้เข้าร่วมในเวทีอภิปรายสภาเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการนำเสนอด้วย

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๓ แก่พนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร รวมทั้งกำหนดแผนบูรณาการเพื่อการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

(11 มกราคม 2563) การประชุมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2563 แก่หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการประชุมในวันที่ 2เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร และการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งด้านอื่นๆ ซึ่งสำนักงานสาขาจังหวัดต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อเกษตรกร

วันที่ 9 มกราคม 2563  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้ง ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ รวมทั้งสมาคมธนาคารไทย ตัวแทนธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ รัฐสภาไทย ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดการหนี้สินให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ การชะลอการดำเนินการทางกฎหมายให้กับเกษตรกรสมาชิก,แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ปัญหาหนี้สหกรณ์ เป็นต้น

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ได้มอบกระเช้าแด่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

วันนี้ (8 มกราคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีการพิจารณา(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้,การพิจารณา(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท,การพิจารณา(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ขอความร่วมมือกรมการปกครอง จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าไปเป็นผู้แทนเกษตรกร ต่อมาได้มีการฟ้องร้องศาลปกครองกลาง และเพื่อเป็นข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาคดี จึงให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ใหม่ เฉพาะในเขตของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับกรมการปกครองได้จัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ในส่วนของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ ณ หอประชุมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

        ในการนี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เดินทางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ด้วย