วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสไกร พิมพ์บึง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับการตรวจราชการนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) และคณะนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน และเป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การตอนรับการลงพื้นที่ดังกล่าว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และนโยบายการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร เพื่อส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนั้น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จึงได้เร่งดำเนินการตามโนบาย เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดนั้น  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้ให้แก่สถาบันเจ้าหนี้แทนเกษตรกร ณ 31 มกราคม 2563 จำนวน 29,360 ราย เป็นเงิน 6,194,719,396.33 บาท และได้มีการโอนหลักทรัพย์มาเก็บรักษาไว้ที่ กฟก. จำนวน 21,462 แปลง รวมเนื้อที่ 155,260 ไร่ 3 งาน 78.2 ตารางวา

โดยในพื้นที่จังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร เพื่อลดการดำเนินคดี ลดการบังคับคดี การขายทอดตลาดทรัพย์ที่ดินของเกษตรกร ภายใต้โครงการของรัฐบาลในมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับเกษตรกร ที่เป็นหนี้เร่งด่วน ถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี พิพากษา บังคับคดี ขายทอดตลาดแล้ว จำนวน 153 ราย รวมเป็นเงิน 11,038,595.41 บาท  เมื่อ กฟก. ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แทนเกษตรกรแล้ว หลักทรัพย์ค้ำประกันแห่งหนี้ของเกษตรกร จะถูกโอนตามกฎหมายมาไว้ที่ กฟก. เพื่อเก็บรักษาไว้ให้เกษตรกร โดยเมื่อเกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพหลังจัดการหนี้ และได้ชำระหนี้คืนตามที่ได้ทำสัญญาไว้แล้ว จึงจะสามารถขอไถ่ถอนที่ดินคืนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้นั้น

ในปี 2563 นี้ จังหวัดน่าน มีเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนและเข้าสู่กระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้กำหนดมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 13 ไร่ 3 งาน 04 ตารางวา ดังนี้

1. นายอัด ปายสาร ที่อยู่ 148 ม.14 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน มอบโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

2. นายแถลง จันทร์คำเรือง ที่อยู่ 59/1 ม.1 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน มอบโฉนด น.ส.3 ก จำนวน 1 แปลงจำนวนพื้นที่ 10 ไร่ – งาน 97 ตารางวา

นับเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่เน้นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกร และให้การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยสามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร เพื่อส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 6/2563  โดยมีนายนคร  ศรีวิพัฒน์ เป็นประธานการประชุม  โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร และพิจารณา (ร่าง)  ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท พ.ศ. ….  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBT เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยบ่ายวันนี้ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 2 รายที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว มารับมอบโฉนดที่ดินคืนจากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ  โดยมีนายจารึก  บุญพิมพ์ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  และทบทวนการพิจารณาให้เกษตรกรที่ผ่านอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรเพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้อนุมัติ ดังนี้ 1.เกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดการหนี้ได้ก่อนหน้านี้ จำนวน 3,901 บัญชี ให้นำกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรที่กำหนดไว้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 2.ให้หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดร่วมกับคณะอนุกรรมการฯจังหวัด พิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ พร้อมให้ความเห็นและวินิจฉัยเบื้องต้น ภายใน 60 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3.ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณเพื่อการอุทธรณ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

วันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการชำระหนี้แทน ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายวิเชียร  บุตรศรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้เร่งด่วน กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) กรณีหนี้ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล ซึ่งที่ประชุมมติเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องทั้ง 54 ราย จากนั้นจะนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อชำระหนี้แทนต่อไป

สภาฯ ผ่านร่างกฎหมาย กฟก. ส่งไม้ต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดอีกครั้งก่อนปลดล็อค     แก้ไขปัญหาหนี้บุคคลค้ำประกัน

          หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้รับทราบหลักการแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จากการลงมติ มีผู้เข้าร่วมประชุม 406 คน เห็นด้วย 394 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จำนวน 49 คน  โดยได้ประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ, นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง, นายเอกราช  ช่างเหลา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง, นายอภิชาติ  ศิริสุนทร    รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม, นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่, นายสมบูรณ์  ซารัมย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า, นายพรชัย  อินทร์สุข เลขานุการคณะกรรมาธิการ, นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง, นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง และนายมุข  สุไลมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

นายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้เชิญรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ผู้แทนเกษตรกร ทั้ง 20 คน จาก 4 ภูมิภาค และที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย  จากการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีกรรมาธิการท่านใด  ลงชื่อสงวนขอคำแปรญัตติร่างกฎหมายดังกล่าว จึงคาดว่าจะทำให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ รวดเร็วขึ้น ก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมวิสามัญครั้งที่สองและสามต่อไป

          หากกฎหมายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินกรณีบุคคลค้ำประกัน  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 117,545 ราย ที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้จะได้รับการแก้ไข ที่สำคัญเกษตรกรที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ทุกรายจะต้องติดต่อองค์กรที่ตนสังกัดในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อการสร้างรายได้นำมาชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  หากเกษตรกรรายใดไม่ทำแผนการฟื้นฟูฯ ดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการแก้ปัญหาหนี้แม้จะมีสิทธิ์ก็ตาม

ส่วนเกษตรกรที่ต้องการคำปรึกษาด้านปัญหาหนี้สิน การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร โทร. 0 2158 0342 ตามวันและเวลาราชการ


วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรกร และผู้บริหารสำนักงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

วันที่ 21 มกราคม 2563  นางสาวธนิษฐา  หนูสุข  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการโอนหลักทรัพย์ค้ำประกันคืนให้เกษตรกร นายขจร บุรี สมาชิกเกษตรกรกลุ่มพัฒนาอาชีพตาชี  ได้รับการจัดการหนี้เมื่อปี 2557  และได้ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูฯ เรียบร้อยแล้ว  โดยมีนายทรงวุฒิ ดำรงกูล ประธานอนุกรรมการฯ จังหวัดได้ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานที่ดินอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร บันทึกเทปโทรทัศน์การให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT มีคำตอบ ทางช่อง NBT ในประเด็นแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งรายการจะออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2563 ติดตามรับชมทางช่อง NBT ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว “มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563” ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นตัวแทนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เข้าร่วมการงานในครั้งนี้และเข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย