วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดทำเปรียบเทียบระเบียบเดิมและระเบียบที่จะปรับปรุงแก้ไข เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และให้นำความเห็นของคณะกรรมการบริหารไปประกอบเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ทั้งนี้ ให้เลขาธิการพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 ” ต่อยอดปณิธานรากฐานเกษตรอัจฉริยะ “ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุขอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบรรยากาศซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่าง ๆ ภายในงาน