วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายสมศักดิ์ อยู่รอต ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และผู้อำนวยการสำนัก  ที่อยู่อาศัย สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ผช.ผอ.) สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในโอกาสนี้ นายสมภาส  นิลพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการใน คกก.กฟก.ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย