วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ NT conference โดยมีผู้บริหารสำนักงานจากสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาจังหวัดเข้าร่วมประชุม ประเด็นที่เลขาธิการได้มอบนโยบายมี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาจังหวัด ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการจัดการหนี้ และด้านการบริหารงานสำนักงาน ให้คณะกรรมการ กฟก. ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา

2. เป้าหมายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการจัดการหนี้ และด้านการบริหารงานสำนักงาน โดยได้มอบหมายให้สำนักฟื้นฟูฯ และสำนักจัดการหนี้ฯ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อทำรายละเอียดประกอบการของบกลางสำหรับดำเนินงาน

3. แนวทางการทำแผนปฏิบัติงานบูรณาการของกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานชุดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ประมาณร้อยละ 80 ส่วนในปีนี้การทำงานจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อน และเกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน และผลักดันงานในกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการประเมินตามภายในสัปดาห์ที่ 2-4 ของเดือน แบบฟอร์มการประเมินมีเป้าหมายที่ชัดเจน สั้น กระชับ และมีกรอบการประเมินที่ชัดเจน

เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้ชื่นชมและขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันทำงานจนเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถใช้จ่ายงบกลางในส่วนของงานฟื้นฟูฯ และงานจัดการหนี้ฯ ได้ 100% ส่วนงบบริหารสำนักงานคืนสำนักงบประมาณ โดยเฉลี่ย 1.5% ซึ่งเกินมาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ ในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจพนักงานสาขาจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ไปด้วย