วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จังหวัดเชียงราย ได้หารือร่วมกับนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จังหวัดเชียงราย ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 และมีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกันกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ให้กับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขององค์กรเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ประเภทงบกู้ยืม (ไม่มีดอกเบี้ย) ดังนี้

1.กลุ่มทำไร่บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง โครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จำนวนเงิน 665,000 บาท
2.กลุ่มเกษตรผสมผสานร่องขุ่น หมู่ 6 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล โครงการเลี้ยงโค จำนวนเงิน 600,000 บาท