รองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษรตกร(กฟก.) เป็นประธานมอบคืนโฉนดให้กับสมาชิกกฟก.อุดรฯ 30 รายที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูฯ 7.4 ล้านบาท พร้อมต่อลมหายใจเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ด้วยการมอบเช็คเงินชำระหนี้แทน 2 สหกรณ์ รวม 4.8 ล้านบาท  

วันที่ 17 มิถุนายน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จังหวัดอุดรธานี มีการจัดกิจกรรม “มอบเช็คชำระหนี้ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จังหวัดอุดรธานี” ที่ ห้องธนากร 1 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และในงานนี้ยังมีบุคคลสำคัญ ได้แก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมยศ ภิราญคำ รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฯ ตัวแทนจากองค์กร หน่วยงานราชการต่างๆ และ สมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมงาน

นายสมยศ ภิราญคำ รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของงานนี้ 1.เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค 2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรด้านต่างๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ 3.เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับบทบาทของสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และ พัฒนาเกษตรกร ในปัจจุบันด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตร จำนวน 55,588 องค์กร เกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,646,695 ราย องค์กรเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแล้ว จำนวน 10,811 องค์กร งบประมาณ 896,810,977 บาท แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน 9,588 แผน/โครงการ งบประมาณ 407,887,364 บาท และ ประเภทเงินกู้ยืม 1,253 โครงการ งบประมาณ 452,953,613 บาท โดยมีเกษตรกรได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการและได้ประโยขน์จากกระบวนการฟื้นฟูจำนวน 548,828 ราย

ข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร จำนวน 531,815 ราย 755,387 สัญญา เป็นเงิน 104,226.74 ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งสิ้น 29,469 ราย 30,466 สัญญา จำนวนเงิน 7,055.37 ล้านบาท และ ช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวนเงิน 22,626 แปลง 161,134 ไร่ 12.5 ตารางวา เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนกองทุนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กองทุนจะโอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกที่ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จำนวน 8,159 ราย และ โอนหลักประกันคืนเกษตรกรแล้วจำนวน 9,295 แปลง เนื้อที่ 68,988 ไร่ 73.7 ตารางวา

สำหรับจังหวัดอุดรธานีมีการขึ้นทะเบียนองค์กร จำนวน 1,316 องค์กร สมาชิกจำนวน 137,972 คน ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้วจำนวน 256 โครงการ จำนวนเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ 9,878 คน จำนวนเงิน 20,605,570 บาท ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร จำนวน 11,128 ราย 15,483 สัญญา จำนวนเงิน 1,718,655,236.47 บาท ได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว จำนวน 293 ราย 298 สัญญา จำนวนเงิน 43,017,018.77 บาท