เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการโอนหลักทรัพย์ค้ำประกันคืน กรณีปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกันคืนเกษตรกรสมาชิก จำนวน 1 ราย คือนาย มานพ รัตนโชติ จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 1ไร่ 80 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินสาขายะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เกษตรกรรู้สึกดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการช่วยเหลือจาก กฟก.ให้หลุดพ้นจากภาระหนี้ และได้หลักทรัพย์คืน นำมาเป็นแหล่งทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกครั้ง และนับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยะลา ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลทรัพย์สินของเกษตรกรสมาชิกให้มีที่ดินทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกด้วย