วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการผลักดันทางนโยบายและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายสำเริง ปานชาติ เป็นประธาน นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการและอนุกรรมการฯ คณะ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ พิจารณาต่อไป