เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กฟก.) ได้ดำเนินการมอบเงินจำนวน 363,404.72 บาท เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ราย คือ นายสมพร ทองคำ และนางบัวผัด จันทร์วิเวก ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยมีนายนพศร ศิลปะจิตต์ ประธานสหกรณ์ฯ และนางสาวศิริมาศ จัตุรงค์ รักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบเช็ค ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด

ในวันเดียวกันนี้ นายนพศร ศิลปะจิตต์ ประธานสหกรณ์ฯ และนางสาวศิริมาศ จัตุรงค์ รักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบโฉนดที่ดินหลักประกันการกู้ยืมเงินของเกษตรกร ให้กับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กฟก.) จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 17 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา เพื่อดำเนินการโอนหลักประกันตามกฎหมาย (มาตรา 37/9 วรรคสอง แห่ง พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้การชำระหนี้แทนเกษตรกรดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชำระหนี้แทน จำนวนเงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดคำนวณดอกเบี้ย ไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นคงค้างชำระ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ทั้ง 2 แปลง กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวนเงิน จำนวน 363,404.72 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี โดย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คิดค่าบริการร้อยละ 0.50 ต่อปี และเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกำหนดต่อไป