วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้รับมอบหมายจาก  รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดกิจกรรมโครงการ “กองทุนฟื้นฟูฯผลิต พาณิชย์ตลาด” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหันเทา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราชการให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับกองทุนฟื้นฟูฯ เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกร ภายในงานมีการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ นวดข้าวอินทรีย์แบบโบราณและสีข้าวอินทรีย์วิถีไทย โดยนายไชยยศ จิรเมธากร ได้เยี่ยมชมกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรสมาชิก กฟก. พร้อมทั้งมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดและ กฟก.ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์    ขององค์กร เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีศักยภาพพร้อมในการพัฒนาสินค้าให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่อไป