สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

โครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรสมาชิก รวมไปถึงการจัดกระบวนการบริหารสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน