วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร  ได้มีการนำเสนอวาระด่วน (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. นำเสนอวาระโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ร่วมชี้แจงที่ประชุม

ในประเด็นขอแก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (พ.ร.บ.) ใน      3 มาตรา โดยที่ประชุมวันนี้มีมติรับหลักการ (ร่าง) ดังกล่าว ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อขอมติ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 221 คน เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว 213 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาจำนวน 29 คน เพื่อแปรญัติติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป