ประจำปีงบประมาณ 2565

  1. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565
  2. การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
  3. ผลการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
  4. ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานงบประมาณ 2565