วันที่ 9 มกราคม 2563  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้ง ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ รวมทั้งสมาคมธนาคารไทย ตัวแทนธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ รัฐสภาไทย ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดการหนี้สินให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ การชะลอการดำเนินการทางกฎหมายให้กับเกษตรกรสมาชิก,แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ปัญหาหนี้สหกรณ์ เป็นต้น

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ได้มอบกระเช้าแด่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563