เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานนำจ่ายเช็คชำระหนี้แทนฯ ให้กับสหกรณ์การเกษตร อ.มหาชนะชัย         จ.ยโสธร 3 ราย จำนวนเงิน 1,323.077.80 บาท ซึ่งเป็นการรักษาที่ดินให้เกษตรกร เป็นเนื้อที่ 10 แปลง