รองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มอบหมายรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานมอบคืนโฉนดที่ดินให้สมาชิก กฟก.เพชรบูรณ์ที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา 15 ราย พร้อมมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูฯ และเช็คชำระหนี้แทนกว่า 8 ล้านบาท

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร และ มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี และมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร กฟก. นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. ตัวแทนจากองค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคราชการ และสมาชิกเกษตรกร เข้าร่วมงาน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า ในครั้งนี้มีการมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 15 องค์กร 15 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 231 คน เป็นเงินจำนวน 7,968,580 บาท มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 1 สหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 189,263.80 บาท และมอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณ ให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา จำนวน 15 ราย

สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการฟื้นฟู มีองค์กรเกษตรกรจำนวน 1,980 องค์กร สมาชิก 147,982 ราย ได้รับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟู อาชีพแล้ว 220 โครงการ งบประมาณ 10.83 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มเติมจำนวน 15 องค์กร 15 โครงการ เป็นเงิน 7,968,580 บาท ด้านการจัดการหนี้ ได้รับการชำระหนี้แทน จำนวน 423 ราย จำนวนเงิน 103.32 ล้านบาท รักษาที่ดินของเกษตรกรจำนวน 225 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,450 ไร่ และโอนหลักประกันคืนเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วน จำนวน 82 แปลง เนื้อที่ประมาณ 952 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 351,412.92 บาท ได้รับอนุมัติปิดบัญชี จำนวน 21 ราย