วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ ผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วม ในการประชุมหารือร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ซึ่งในส่วนของ กฟก. ได้มีการชี้แจงภารกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 รวมทั้งการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์