วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร นายสมศักดิ์ โยอินชัย รองประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร คนที่ 1 นางนิสา คุ้มกอง รองประธานกรรมการจัดการหนี้ ของเกษตรกร คนที่ 2 นายดรณ์ พุมมาลี รองประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร คนที่ 3 และผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ โดยมีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวการแก้ไขและจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความเร่งด่วนในการจัดการหนี้ของเกษตรกร รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีเนื่องจากประสบปัญหาหนี้สิน และข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร