10 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูฯ บ้านป้าสายพิณ วงษ์ศิริ บ้านเลขที่ 63 ม.1 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกลุ่มเกษตรกรเกษตรพัฒนาบ้านสวนพริก ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)ปี 2555 เป็นเงินสินเชื่อจำนวน 325,275 บาท ตามโครงการ เช่านา ทำนาอินทรีย์(ข้าวไรช์เบอรี่ และข้าวหอมมะลิ) ปี 2555-2561 ปัจจุบันชำระหนี้ต่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)หมดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีสมาชิกที่ยังดำเนินการโครงการต่อเนื่องอยู่จำนวน 7 ครัวเรือน เช่านาเฉลี่ยรายละ 20 ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มจำนวน 200,000 บาท เป็นตัวอย่างเกษตรกรที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ที่มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือพี่น้องในเครือข่ายได้สมควร มีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อขยายผลต่อไป