วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 17/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติ 1.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกเพื่อชำระหนี้แทน จำนวน 46 ราย  2.อนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 7 ราย 3. เห็นชอบ (ร่าง) คำวินิจฉัยของเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้